Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiPoniedziałek, Maj 20, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

WAKACJE W BIBLIOTECE


Zapisz dziecko, biblioteka czeka
Okres wakacji to czas odpoczynku. Wiele dzieci ch?tnie za? odpoczywa czytaj?c ksi??ki. Aby zach?ci? dzieci do czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach zorganizowa?a w okresie letnim akcj? "Zapisz dziecko do biblioteki".

Ma ona na celu u?wiadomienie korzy?ci jakie daje czytanie dzieciom ksi??ek ju? od pierwszych dni ?ycia. Jest to niezast?piona pomoc w wychowywaniu i stymulowaniu rozwoju m?odych ludzi. Bibliotekarze podpowiedz? w jaki sposób zainteresowa? dziecko ksi??k? i pomog? w doborze odpowiedniej literatury. Rodzice przychodz?c z dzie?mi do biblioteki b?d? mieli te? okazje zapisa? si? w Oddziale dla Doros?ych, a je?li s? ju? czytelnikami b?d? mogli wypo?yczy? dla siebie co? ciekawego.
Tegoroczne has?o tygodnia bibliotek - "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodz?" - jest w brzezi?skiej bibliotece zawsze aktualne, nie tylko podczas obchodów tygodnia bibliotek. Akcja "Zapisz dziecko do biblioteki" jest kontynuacj? ogólnopolskich akcji promuj?cych czytelnictwo "Manifest Republiki Ksi??ki" oraz "Olej stado! B?d? czarn? owc?!"
Czytanie dzieciom ma ogromne znaczenie nie tylko dla ich rozwoju intelektualnego i kulturalnego, ale tak?e emocjonalnego i spo?ecznego - wskazuj? pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach. Zapisanie dziecka do biblioteki jest nieodp?atne, a akcja promocyjna prowadzona b?dzie do ko?ca sierpnia.
Wyj?tkowe fotografie w bibliotece miejskiej


Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach to miejsce wielu wystaw. Obecnie mo?na obejrze? wyj?tkow? ekspozycj?.
S? to najlepsze fotografie przesy?ane w latach 1995-2005 na konkurs "?ódzka fotografia miesi?ca". Organizatorem tej rywalizacji jest ?ódzkie Towarzystwo Fotograficzne, które powsta?o w 1949 r. i skupia wybitnych fotografów z ?odzi i okolic. Towarzystwo prowadzi te? galeri? na ulicy Piotrkowskiej 102, gdzie rocznie prezentowanych jest oko?o 20 wystaw.
W Brzezinach mo?na obejrze? ponad 100 niezwyk?ych zdj??. Pasjonaci fotografii mog? zapozna? si? te? z regulaminem konkursu "?ódzka Fotografia Miesi?ca" na lata 2011-2012 i przekazuj?c swoje prace podda? je ocenie szacownego jury z ?TF-u.

GALERIA ZDJ?? Z WYSTAWY

Wspomnienie Elizy Orzeszkowej
Miejska Biblioteka Publiczna systematycznie prezentuje postacie znanych pisarzy i poetów. W czerwcu mo?na by?o obejrze? wystaw? po?wi?con? Elizie Orzeszkowej co by?o zwi?zane z 170 rocznic? urodzin pisarki. Na ekspozycji prezentowany by? portret, biografia oraz wykaz dzie? autorki znanej powie?ci „Nad Niemnem”.

Eliza Orzeszkowa urodzi?a si? w 1841 r. na Grodzie?szczy?nie jako córka adwokata Benedykta Paw?owskiego i Franciszki z Kamie?skich. Wychowaniem Elizy zajmowa?y si? wy??cznie kobiety: matka, babka, starsza siostra i opiekunka, gdy? ojciec zmar? pozostawiaj?c trzyletni? córk? wraz licz?c? kilka tysi?cy tomów bibliotek?. Maj?tek ojca wydzier?awiono, a kobiety wynaj??y dom w Grodnie. Przysz?y pisarka bardzo wcze?nie zacz??a przejawia? talent literacki. Gdy mia?a 11 lat wyjecha?a w towarzystwie babki kszta?ci? si? w Warszawie. Tu wkrótce pozna?a Mari? Wasi?owsk? – pó?niejsz? Mari? Konopnick?, z któr? przyja?ni?a si? przez ca?e ?ycie. Po powrocie w rodzinne strony o?eni?a si? z ziemianinem Piotrem Orzeszk?. Gdy po powstaniu styczniowym zasta? on zes?any na Syberi? sprzeda?a swój rodzinny maj?tek i zaj??a si? wy??cznie pisarstwem. O jej talencie ?wiadczy? fakt, ?e w 1904 r. zosta?a nominowana do nagrody Nobla, któr? ostatecznie przyznano bardziej znanemu Henrykowi Sienkiewiczowi. Do nagrody Nobla nominowano j? jeszcze w 1909 r., ale wówczas ubieg?a j? szwedzka pisarka Selma Lagerlöf.
Eliza Orzeszkowa zmar?a po ci??kiej chorobie serca w 1910 r. Pozostawi?a po sobie bogaty dorobek literacki b?d?cy owocem prawie 50 lat pracy twórczej.
Nowe ksi??ki w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna po raz kolejny w tym roku dokona?a zakupów ksi??ek. Kontynuuj?c ide? aktualizowania ksi?gozbioru pozyskano wiele nowych ksi??ek popularnonaukowych, z których najcz??ciej korzystaj? uczniowie i studenci.
W sumie przyby?o oko?o 60 ksi??ek - wyja?nia El?bieta Tamkun - kierownik Dzia?u Gromadzenia, Opracowania i Wypo?yczania Ksi?gozbioru. Nie b?d? one przeznaczone do czytelni, lecz wszystkie b?d? skierowane do wypo?ycze? - dodaje El?bieta Tamkun. W?ród ciekawszych tytu?ów warto tu wymieni?: "Do niepodleg?o?ci" - historyczn? pozycj? ukazuj?c? walk? o wolno?? Polski, "Odnawialne ?ród?a energii" - ukazuj?c? wspó?czesne trendy w tej dziedzinie, "Margaret Thatcher
" - biografi? "?elaznej damy" ?wiatowej polityki, czy specjalistyczn? pozycj? "Znaki towarowe". Kolejne zakupy Miejska Biblioteka Publiczna planuje po wakacjach.
Lalki rado?ci


W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach mo?na aktualnie obejrze? wystaw? papierowych lalek autorstwa Miros?awy Truchty-Nowickiej. Odbywa si? ona pod has?em "Lalkowe w?drowanie - Japonia", gdy? prezentowane postacie nawi?zuj? do mitologii i legend tego kraju.
Znajdziemy wi?c tu olbrzymie smoki, zwyk?ych mieszka?ców kraju kwitn?cych wi?ni jak i malutkiego bo?ka szcz??cia. Lalka dla Japo?czyków jest bardzo wa?na. - Buduje ?wiadomo?? mieszka?ców tego kraju - wyja?nia Miros?awa Truchta-Nowicka. Prezentowane w bibliotece lalki nie s? wiernymi kopiami lalek japo?skich, gdzie wykorzystywane jest tak?e tkanina. Mitologia japo?ska nie pozostawi?a tak?e wyobra?e? tradycyjnych bóstw, wi?c s? to interpretacje postaci z legend autorstwa Miros?awy Truchty-Nowickiej.
Autorka wystawy z wykszta?cenia jest plastykiem, a z tworzeniem lalek po raz pierwszy spotka?a si? w ?ódzkim teatrze "Pinokio". Swoje prace wielokrotnie wystawia?a w ?odzi. Prezentowa?a je te? w Warszawie, Radomiu, Sopocie, Cz?stochowie i Piotrkowie Trybunalskim. Jak wyznaje Miros?aw Truchta-Nowicka swoimi lalkami chce sprawia? rado?? i wywo?ywa? u?miech odbiorców wystaw. Z pewno?ci? w Brzezinach nie b?dzie inaczej.

GALERIA ZDJ?? Z WYSTAWY

Kolejna wystawa fotograficzna


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
serdecznie zaprasza
na wystaw? fotograficzn?
?ódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.
GALERIA ZDJ?? Z WYSTAWY
Wystawa lalek


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
zaprasza
na wystaw? Japo?skich lalek Pani Miros?awy Truchty Nowickiej
czynnej od 16 czerwca 2011.


GALERIA ZDJ?? Z WYSTAWY
Z biblioteki kolejk? w ?wiat
Czy ciekawa podró? mo?e zacz?? si? Miejskiej Bibliotece Publicznej. Z pewno?ci? tak, gdy? w?ród tysi?cy ksi??ek znale?? tu mo?na inspiracje do wielu wyjazdów. Aktualnie niezwyk?e podró?e ukazuje te? wystawa Witolda B??dka - „Historia kolejki w?skotorowej w Rogowie”. By?a ona pomy?lana jako jedna z imprez towarzysz?cych Dniom Brzezin. Sponsorem ekspozycji jest Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.
O Witoldzie B??dku ju? pisali?my przy okazji wystawy "Rowerem po Bornholmie". Jest to znany w Rawie Mazowieckiej dziennikarz. Tym razem do Brzezin przywióz? on ponad 100 fotografii ukazuj?cych rogowska kolejk? w?skotorow?, która dociera a? do Bia?ej Rawskiej. Otwarciu ekspozycji w dniu 3 czerwca towarzyszy?a ciekawa prelekcja, gdzie twórca opowiada? o swoich do?wiadczeniach zwi?zanych z kolejk?. To ni? odby? swoj? pierwsz? samodzieln? podró? w ?yciu, gdy jecha? odwiedzi? babci?. Fotografowa? j?, gdy? chcia? utrwali? ten niezwyk?y zabytek dla potomnych. Na licznych fotografiach znajdziemy nie tylko obrazy kolejki i zdj?cia z podró?y, ale tak?e fotografie ukazuj?ce historyczne stanowisko pracy kolejarza, czy jego ubiór. Wcze?niej wystawa by?a ju? prezentowana w Muzeum Ziemi Rawskiej oraz rawskiej bibliotece i domu kultury.GALERIA ZDJ?? Z WYSTAWY


GALERIA ZDJ?? Z PREZENTACJI


Akcja „ksi??ka na telefon”
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach przypomina wszystkim zainteresowanym o akcji „ksi??ka na telefon”. Jest to inicjatywa podj?ta z my?l? o wszystkich osobach, które lubi? czyta?, ale z ró?nych przyczyn maj? utrudniony dost?p do literatury. Adresowana jest do mieszka?ców Brzezin, przede wszystkim osób starszych i niepe?nosprawnych. Z us?ugi mog? korzysta? tak?e ludzie m?odzi maj?cy w skutek choroby lub kontuzji czasowy problem bezpo?redniego korzystania z ksi?gozbioru biblioteki. Ofert? "ksi??ka na telefon" obj?te s? wy??cznie materia?y biblioteczne b?d?ce w?asno?ci? biblioteki. Materia?y te udost?pniane s? zgodnie z zasadami regulaminu biblioteki. Wypo?yczenie i dostarczenie materia?ów czytelnikowi jest nieodp?atne.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ?w. Anny 36, tel./fax. (0-46) 874-21-93
Strona 4 z 59 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Losowe Zdjęcie
128
128
Remont budynku biblioteki
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005