Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiPoniedziałek, Maj 20, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

O patronie

Julian Tuwim
ur. 1894 w ?odzi, zm. 1953 w Zakopanem, poeta, t?umacz.


Dzieci?stwo i m?odo?? sp?dzi? w ?odzi. W czasie studiów prawniczych i filozoficznych na Uniwersytecie Warszawskim zamieszka? w Warszawie, która by?a pó?niej sta?ym miejscem jego pobytu. Tuwim by? wspó?za?o?ycielem (z A. S?onimskim, K. Wierzy?skim, J. Iwaszkiewiczem, J. Lechoniem) grupy poetyckiej – Skamander oraz wspó?pracownikiem miesi?cznika Skamander, tygodnika – Wiadomo?ci Literackie, pism satyrycznych Cyrulik Warszawski i Szpiki. W czasie II wojny ?wiatowej przebywa? na emigracji. Wojenna tu?aczka Tuwima wiod?a przez Francj?, Portugali?, Brazyli? do Stanów Zjednoczonych. Na emigracji wspó?pracowa? z tygodnikiem Wiadomo?ci Polskie Polityczne i Literackie, miesi?cznikiem Nowa Polska i z lewicow? pras? amer.

Pocz?tkowo publikowa? utwory w czasopismach, g?. w Pro arte et studio, nast?pnie wyda? zbiory wierszy: Czyhanie na Boga (1918), Sokrates ta?cz?cy (1920), Siódma jesie? (1922), Wierszy tom czwarty (1923), S?owa we krwi (1926), Rzecz czarnoleska (1929), Biblia cyga?ska (1933), Tre?? gorej?ca (1936). Do utworów poetyckich Tuwima napisanych w latach mi?dzywojennych nale?y m.in. zbiór tekstów satyrycznych Jarmark rymów (1934) i katastroficzno-groteskowy poemat polityczny Bal w operze (1936). Ponadto w 1938 Tuwim opublikowa?, wielokrotnie pó?niej wznawiane, zbiory wierszy dla dzieci, m.in. Lokomotywa, Rzepka, Ptasie radio, O panu Tralali?skim, S?o? Tr?balski i Zosia Samosia. Dzi?ki bogatej gamie ?rodków poetyckich, s?ownemu dowcipowi, ?artowi, sytuacjom groteskowym Tuwim stworzy? (wspólnie z Brzechw?) nowy typ liryki dla dzieci.


Julian Tuwim - patron Miejskiej Biblioteki Publicznej

Julian Tuwim urodzi? si? 13 wrze?nia 1894 w ?odzi. Uko?czy? M?skie Gimnazjum Rz?dowe w ?odzi. Na pocz?tku uczy? si? s?abo, nie okazywa? zainteresowania przedmiotami ?cis?ymi, zw?aszcza matematyk?, przez co powtarza? szóst? klas?. W 1905, z powodu przetaczaj?cej si? przez ?ód? rewolucji, rodzina Tuwimów musia?a opu?ci? miasto i schroni? si? na pewien czas we Wroc?awiu.Studiowa? prawo i filozofi? na Uniwersytecie Warszawskim (1916-18).

Wspó?pracowa? z pismem „Pola esperantisimo” (1911-1914), gdzie umieszcza? przek?ady na esperanto wierszy polskich. Jako poeta debiutowa? wierszem Pro?ba w „Kurierze Warszawskim” (1913). Utwór poeta podpisa? inicja?ami „St. M.”, inicja?ami poznanej w 1912 swojej przysz?ej ?ony Stanis?awy Marchwiówny, któr? po?lubi? 30 kwietnia 1919r. (z ma??e?stwa tego przysz?a na ?wiat córka – Ewa). Od 1915r. t?umaczy? z j?zyka rosyjskiego, a tak?e wspó?pracowa? z ?ódzkimi kabaretami Bi-Ba-Bo i Nowo?ci oraz z teatrzykiem Urania. W 1916-1919 wspó?pracowa? z warszawskim pismem studenckim „Pro arte et studio”.

W 1918 by? wspó?za?o?ycielem kabaretu literackiego Pikador, a nast?pnie wspó?twórc? i czo?owym przedstawicielem grupy poetyckiej Skamander, sta?ym wspó?pracownikiem miesi?cznika „Skamander” (1920-1928, 1935-1939) i tygodnika „Wiadomo?ci Literackie” (od 1924). Prowadzi? o?ywion? dzia?alno?? jako autor tekstów i piosenek kabaretowych. Wspó?pracowa? z pismami satyrycznymi „Cyrulik Warszawski” (1926-33) i „Szpilki” (1936-39), teksty satyryczne drukowa? te? na ?amach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (1929-1933).

W latach 1925-1926 wydawa? z Mieczys?awem Grydzewskim i Antonim Bormanem magazyn ilustrowany „To-To”. Od 1927 wspó?pracowa? z Polskim Radiem (od 1935 by? kierownikiem artystycznym dzia?u humoru). Od 1934 wchodzi? w sk?ad redakcji miesi?cznika „Szparga?y”. Nale?a? od 1919 do cz?onków za?o?ycieli ZAiKS-u (zalegalizowanego w 1921), od 1932 by? cz?onkiem zarz?du. Od 1920 cz?onek ZZLP (Zwi?zek Zawodowy Literatów Polskich), nale?a? tak?e do PEN Clubu.W czasie II wojny ?wiatowej przebywa? na emigracji - w Rumunii, Francji, Portugalii i Brazylii, sk?d w 1942 przyby? do Nowego Jorku. W latach 1939-41 wspó?pracowa? z emigracyjnym tygodnikiem „Wiadomo?ci Polskie”, jednak zerwa? z nim wspó?prac? na skutek ró?nicy pogl?dów na temat stosunku do ZSRR. W latach 1942-46 wspó?pracowa? z wydawanym w Londynie miesi?cznikiem „Nowa Polska” i z lewicow? pras? ameryka?skiej Polonii.

Od 1942 zwi?zany z lewic? zgrupowan? w sekcji polskiej Mi?dzynarodowego Zwi?zku Robotniczego. Nale?a? do Ko?a Pisarzy z Polski (w 1943 cz?onek zarz?du).W czerwcu 1946 wróci? do kraju i zamieszka? w Warszawie. Prowadzi? prace literackie, przek?adowe i edytorskie. Publikowa? w „Ku?nicy” (1945-1946), „Odrodzeniu” (1945-1949), „Przekroju” (1945-1953), „Szpilkach” (1946-1953). W latach 1948-1949 by? dyrektorem artystycznym, w 1951 kierownikiem literackim Teatru Nowego.


?ród?o: BIS Nr 10 (316) z dnia 11.03.2009 r.
Losowe Zdjęcie
5
5
Spotkanie z Kazimierzem Szymeczko
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005