Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiPoniedziałek, Maj 20, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Zbiory


Zbiory biblioteczne i ich udost?pnianie

Podstawow? cz??? naszych zbiorów stanowi ksi?gozbiór. Sk?ada si? na niego literatura popularno-naukowa i beletrystyczna. Aktualnie ksi?gozbiór liczy 64202 woluminów. Korzystanie ze zbiorów jest bezp?atne, zgodnie z obowi?zuj?c? ustaw? o bibliotekach. Zamiejscowi p?ac? kaucj? za ka?d? wypo?yczon? ksi??k?, zgodnie z regulaminem biblioteki. Czytelnik za przetrzymanie ksi??ki p?aci kar? (zgodnie z regulaminem) oraz ponosi koszty zwi?zane z upomnieniem i znaczkiem. Biblioteka nie pobiera op?at za zapisywanie si? oraz za korzystanie z dost?pu do Internetu, który jest powszechny dzi?ki projektowi IKONKA. Wszyscy zainteresowani mog? tak?e korzysta? z katalogu online. Czytelnicy korzystaj?cy z wypo?yczania mi?dzybibliotecznego ponosz? koszty przesy?ki. Sprowadzamy na ?yczenie czytelników publikacj? niezb?dne dla studentów i innych osób.Najcz??ciej wspó?pracujemy z Bibliotek? Narodow? i bibliotekami uniwersyteckimi z ?odzi, Warszawy, Torunia, Krakowa, Lublina i innych. Biblioteka prenumeruje 25 czasopism. Zbiory biblioteczne udost?pniane s? na miejscu w czytelniach oraz wypo?yczane do domu. Poza bibliotek? nie wypo?ycza si? wydawnictw z ksi?gozbiorów podr?cznych oraz dzienników i czasopism. Ze zbiorów tych mo?na korzysta? jedynie na miejscu. Materia?y ksi??kowe wypo?yczane s? na okres nie d?u?szy ni? 30 dni. Przyj?to zasad? jednorazowego wypo?yczania do 3 ksi??ek. Czytelnicy maj? mo?liwo?? telefonicznej prolongaty terminu zwrotu ksi??ek. Od stycznia 2005 r. zosta?a uruchomiona komputerowa obs?uga czytelników, mo?liwa dzi?ki programowi bibliotecznemu SOWA, którym dysponuje biblioteka. Osoby niepe?nosprawne lub samotne mog?y liczy? na dostaw? ksi??ki do domu.

Warto nadmieni?, i? w 2010 r. biblioteka wzbogaci?a swoje zbiory o 346 woluminów. Na koniec 2010 r. w naszej bibliotece by?o zarejestrowanych 3215 czytelników, którym wypo?yczono 34058 ksi??ek i udost?pniono na miejscu 15146 ksi??ek i czasopism.
Losowe Zdjęcie
zdj.40
zdj.40
Ferie zimowe w bibliotece
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005