Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiPoniedziałek, Maj 20, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Historia

Brzezi?ska Biblioteka Publiczna istnieje od prawie 80 lat. U?atwia ona licznym rzeszom mieszka?ców miasta i regionu kontakt z ró?nego rodzaju materia?ami bibliotecznymi, prowadz?c szeroko poj?t? dzia?alno?? kulturalno – edukacyjn? i informacyjn?. Jej historia przedstawia si? nast?puj?co...

Pierwsza biblioteka w Brzezinach zosta?a za?o?ona w 1925 r. pod nazw? Miejska Biblioteka Publiczna i zlokalizowana w budynku Magistratu przy ul. ?w. Anny 16. Z zachowanych dokumentów archiwalnych wynika, ?e biblioteka wed?ug stanu na 01.02.1939 r. mia?a 4.574 woluminów, 88 czytelników. Zbiory udost?pniano odp?atnie przez sze?? dni w tygodniu.Biblioteka dzia?a?a nieprzerwanie przez czterna?cie lat – do wybuchu II wojny ?wiatowej.

Powojenna historia brzezi?skiej biblioteki rozpoczyna si? ju? w roku 1945 za spraw? mieszkanki Brzezin, Romany Zajdler, która zaj??a si? zbiórka ocala?ych zbiorów bibliotecznych. Ksi??ki sk?adowano w budynku Zarz?du Miejskiego. W roku 1947 powo?ano w Brzezina Powiatow? Bibliotek? Publiczn?. Zacz?tek ksi?go zbioru biblioteki powiatowej stanowi?y ksi??ki przekazane z ksi?gozbioru bibliotecznego z Tomaszowa Mazowieckiego. Biblioteka powiatowa rozpocz??a swoj? dzia?alno?? z ksi?gozbiorem licz?cym 1.200 woluminów zlokalizowanym przy ul. Staszica 8. Jej organizatorem by? Stefan Zieli?ski, który funkcj? kierownika w tym samym roku przekaza? Irenie Zieli?skiej. W Bibliotece zatrudniono tak?e pomoc biblioteczn? Barbar? Izgarszew. Do zada? Biblioteki Powiatowej nale?a?a przede wszystkim organizacja sieci bibliotek publicznych w powiecie i obs?uga czytelnicza mieszka?ców miasta. Miejska Biblioteka Publiczna zosta?a powo?ana 15.09.1949 r.Niezwykle znacz?c? dla rozwoju instytucji postaci? by?a Danuta Karczewska – Kamecka pe?ni?ca najpierw obowi?zki bibliotekarza, potem – dyrektora. Biblioteka rozpocz??a swoj? dzia?alno?? z ksi?gozbiorem licz?cym 500 woluminów. Obie biblioteki – powiatowa i miejska – otrzyma?y swoj? siedzib? w czteroizbowym lokalu przy ul. Staszica 8. Ksi?gozbiór po??czonych placówek liczy? 19.000 woluminów. W 1960 r. przy bibliotece powsta?o Ko?o Przyjació? Biblioteki, które dzia?a?o do 1975 r.

Warunki pracy biblioteki by?y skrajnie trudne. Kolejne kontrole inspekcji pracy spowodowa?y zamkni?cie biblioteki w 1963 r. Zaanga?owanie i determinacja wielu osób z grona ówczesnych w?adz i dzia?aczy spo?ecznych doprowadzi?y wreszcie do budowy nowej biblioteki w mie?cie. Budynek udost?pniono czytelnikom w maju 1965 r. Zorganizowano Oddzia? dla Dzieci, którego kierownikiem zosta?a Helena Ciesielska. W tym samym roku nast?pi?o nadanie bibliotece imienia Juliana Tuwima. Reforma administracyjna kraju, wprowadzona z dniem 1 czerwca 1975 roku, likwiduj?ca ogniwo po?rednie mi?dzy gmin? a województwem, sprawi?a, ?e PiMBP przesta?a pe?ni? funkcj? biblioteki powiatowej i sta?a si? bibliotek? miejsk?. Od 1987 r. nowym dyrektorem MBP w Brzezinach zosta?a Maria Sa?ata, pe?ni?ca t? funkcj? do roku 2003. W trakcie ca?ego okresu swojej dzia?alno?ci biblioteka publiczna realizowa?a ró?ne formy dzia?alno?ci kulturalnej i edukacyjnej: konkursy, wystawy, spotkania autorskie, sesje, lekcje biblioteczne, gry i zabawy dla dzieci. W latach 80. i 90. du?ym zainteresowaniem cieszy?y si?, organizowane w okresie ferii letnich i zimowych, imprezy popularyzuj?ce czytelnictwo.

Od pierwszych lat swojego istnienia biblioteka stara?a si? zaspokoi? ró?norodne potrzeby czytelnicze i edukacyjne mieszka?ców Brzezin i powiatu brzezi?skiego. W zwi?zku z rozwojem technologii informacyjnej proponuje swoim u?ytkownikom równie? ?ród?a informacji w formie nagra? magnetofonowych, kaset video, multimediów. W 1992 r. rozpocz?to komputeryzacj? zbiorów MBP w Brzezinach w systemie SOWA, który wspomaga prac? podstawowych dzia?ów biblioteki tl.: gromadzenia, opracowywania i udost?pniania zbiorów. W styczniu 2003 r. rozpocz?to komputerow? obs?ug? czytelników w Oddziale dla Dzieci, a od listopada 2003 r. biblioteka posiada sta?y dost?p do Internetu. W Czytelni dla Doros?ych od 2003 r. prowadzone s? prace bibliograficzne w systemie SOWA 2, obejmuj?ce miasto i powiat Brzeziny. W systemie rejestrowane s? wydawnictwa zwarte, czasopisma i dokumenty ?ycia spo?ecznego

Od 2000 r. MBP na mocy porozumienia wype?nia równie? zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiaty brzezi?skiego, sprawuj?c opiek? merytoryczn? nad dzia?alno?ci? 5 bibliotek gminnych i filii bibliotecznej. Biblioteka tworzy o?rodek informacji o Brzezinach i powiecie brzezi?skim. U?ytkownicy maj? mo?liwo?? skorzystania z opracowanych zbiorów bibliografii regionalnej w formie ksi??ek, czasopism, dokumentów ?ycia spo?ecznego, b?d?cych ?ród?em wiedzy o mie?cie i powiecie. Biblioteka realizuje ró?ne formy pracy z czytelnikami, wspó?pracuje z innymi instytucjami kulturalnymi, g?ównie z Muzeum Regionalnym w Brzezinach, Domem Kultury, przedszkolami.

Na przestrzeni lat organizowa?a szereg wystaw po?wi?conych miastu, powiatowi, patronowi biblioteki i inne. Go?ci?a wielu znakomitych pisarzy, dziennikarzy, poetów i aktorów. Zaproszenie bibliotekarzy przyj?li m. in. S. Mikulski, L. Niemczyk, A.Lewkowska, E.Nowacka, W.Chotomska, K. Petek, S. Fleszarowa-Muskat, J.Putrament, B. Ostrowicka. Oprócz spotka? z pisarzami MBP organizuje wyk?ady, prelekcje, odczyty, których tematyka dotyczy ró?nych dziedzin wiedzy z zakresu historii, literatury, sztuki i filmu. Obok funkcji informacyjnej, jak? obecnie pe?ni biblioteka, równie wa?n? jest rola edukacyjna. Poprzez zabaw?, zaj?cia plastyczne czy konkursy, najm?odsi czytelnicy poznaj? literatur? i ró?ne dziedziny sztuki. Najciekawsz? form? popularyzacji ksi??ek w?ród dzieci by?o i jest g?o?ne czytanie bajek oraz dyskutowanie na ich temat. W ramach promocji ksi??ki i czytelnictwa biblioteka w??cza si? w ró?nego rodzaju akcje. Zachowuj?c tradycj? i rozszerzaj?c ofert? kulturalno – edukacyjn?, biblioteka coraz wi?ksz? uwag? w ostatnich latach przyk?ada do poszerzania dzia?alno?ci informacyjnej. Przez ca?y okres swojej dzia?alno?ci MBP zabiega?a o szerokie rozpowszechnianie w?asnych zbiorów, kszta?towanie gustów i zainteresowa? czytelników, zaspokajanie ich potrzeb intelektualnych.

Za wykazywan? i docenian? aktywno?? biblioteka, jako jedna z kilkunastu z kraju i kilku z Europy, zosta?a zaproszona do udzia?u w mi?dzynarodowej konferencji w Toruniu, która odby?a si? w dniach 17-19 listopada 2008 r.. Z powodzeniem zaprezentowali?my tam nasz dorobek w zakresie krzewienia czytelnictwa i kultury.

Relacja z XIX sesji Rady Miasta Brzeziny - Punkt pt: "Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej". (2008 r.). Tadusz Barucki stwierdzi?, ?e ma satysfakcj? dzi?kowa? dyrektor biblioteki za prac? placówki. Zofia Krawczyk poinformowa?a, ?e Komisja Edukacji i Kultury podj??a decyzj? o nadaniu dyplomu uznania dla dyrektor MBP Danuty Wylaz?owskiej i zatrudnionych tam pracowników w podzi?kowaniu za wyró?niaj?c? si? dzia?alno??.
Losowe Zdjęcie
5
5
Ferie zimowe 2007 r.
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005