Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiPoniedziałek, Maj 20, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Bazy danych
Skumulowana baza REGIONALIA i REGIONALIA2 w wersji testowej dost?pna jest tutaj

KOMPUTEROWY KATALOG ZBIORÓW MBP w systemie SOWA

- ca?o?? ksi?gozbioru Oddzia?u dla Dzieci
- cz??? ksi?gozbioru Wypo?yczalni dla Doros?ych

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA POWIATU Brzezi?skiego w systemie SOWA 2


W czytelni dla Doros?ych prowadzone s? prace bibliograficzne w systemie SOWA2 obejmuj?ce zakresem miasto Brzeziny i powiat brzezi?ski. W chwili obecnej na 25 bibliotek powiatowych naszego województwa jeste?my 6 bibliotek? tworz?c? komputerow? bibliografi? regionaln?. Gdy czytamy BIS mo?emy na bie??co pozna? ?ycie naszego miasta. ?ywot artyku?ów jest jednak krótki i wraz z kolejnym wydaniem, to co zosta?o wcze?niej napisane idzie w zapomnienie. Nie ca?kiem jednak, gdy? czasem potrzebujemy si?gn?? do archiwalnego tekstu. Cz?sto tak na przyk?ad czyni? uczniowie i studenci przygotowuj?cy si? do zaj?? lub pisz?cy prac? na temat swojej miejscowo?ci. Gdzie wtedy szuka? w?a?ciwego wydania w?ród kilkuset numerów? Oczywi?cie u Marii Witkowskiej z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, która opracowuje bibliografi? regionaln?.Jest to jednolity system dla ca?ego województwa ?ódzkiego.

Program nadzoruj? pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w ?odzi. Dane do systemu wprowadza 30 bibliografów z WiMBP oraz bibliotek powiatowych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach wprowadzane s? informacje dotycz?ce artyku?ów z BIS, lecz tak?e o tekstach zwi?zanych z powiatem brzezi?skim w Expresie Ilustrowanym, Dzienniku ?ódzkim czy Gazecie Wyborczej. Maria Witkowska nie wprowadza jednak danych o wszystkich lokalnych artyku?ach w tych gazetach, gdy? wydawnictwa te opracowuj? tak?e pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w ?odzi, a wpisy nie powinny si? powtarza?. Bibliografia Regionalna w województwie ?ódzkim tworzona jest od 2004 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach posiada materia?y prasowe dotycz?ce Brzezin pocz?wszy od 1967 r. Do chwili obecnej Maria Witkowska wprowadzi?a do systemu 4436 artyku?ów. Ka?dy z nich jest opisany i wskazany jest numer gazety, gdzie mo?emy go przeczyta?. Dawniej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach artyku?y dotycz?ce wydarze? lokalnych by?y wycinane i naklejane na tekturowe podk?adki. Od pocz?tku lat 90, gdy w Brzezinach pojawi? si? BIT zacz?to archiwizowa? gazety w pe?nej formie.

Bibliografie Regionalne s? naturalnym uzupe?nieniem bibliografii narodowej, poniewa? jako jedyne traktuj? o danej miejscowo?ci czy przekazuj? informacj? o lokalnym wydarzeniu – wskazano w Biuletynie Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych. Ka?dego wi?c dnia Maria Witkowska zasiada do poszukiwa? informacji na temat wydarze? z powiatu brzezi?skiego. To co odnajdzie mo?e si? okaza? cenn? informacj? dla wielu osób nawet za wiele lat. W dobie internetu wkrótce w ka?dej chwili b?dziemy mogli si? zapozna? si? ze zbiorami bibliografii regionalnej województwa ?ódzkiego. Obecnie wersj? testow? tej bazy znajdziemy odwiedzaj?c dzia?: Wspó?praca regionalna - Bibliografia Regionalna na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w ?odzi: www.wimbp.lodz.pl. Ka?dy z pewno?ci? znajdzie co? interesuj?cego w bibliografii regionalnej powiatu brzezi?skiego.
Losowe Zdjęcie
41
41
XV Fina? Wo?p w Brzezinach
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005