Zapisz dziecko, biblioteka czeka
Dodany przez Bibliotekarz dnia Czerwiec 29 2011 - 20:50:56
Okres wakacji to czas odpoczynku. Wiele dzieci ch?tnie za? odpoczywa czytaj?c ksi??ki. Aby zach?ci? dzieci do czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach zorganizowa?a w okresie letnim akcj? "Zapisz dziecko do biblioteki".

Ma ona na celu u?wiadomienie korzy?ci jakie daje czytanie dzieciom ksi??ek ju? od pierwszych dni ?ycia. Jest to niezast?piona pomoc w wychowywaniu i stymulowaniu rozwoju m?odych ludzi. Bibliotekarze podpowiedz? w jaki sposób zainteresowa? dziecko ksi??k? i pomog? w doborze odpowiedniej literatury. Rodzice przychodz?c z dzie?mi do biblioteki b?d? mieli te? okazje zapisa? si? w Oddziale dla Doros?ych, a je?li s? ju? czytelnikami b?d? mogli wypo?yczy? dla siebie co? ciekawego.
Tegoroczne has?o tygodnia bibliotek - "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodz?" - jest w brzezi?skiej bibliotece zawsze aktualne, nie tylko podczas obchodów tygodnia bibliotek. Akcja "Zapisz dziecko do biblioteki" jest kontynuacj? ogólnopolskich akcji promuj?cych czytelnictwo "Manifest Republiki Ksi??ki" oraz "Olej stado! B?d? czarn? owc?!"
Czytanie dzieciom ma ogromne znaczenie nie tylko dla ich rozwoju intelektualnego i kulturalnego, ale tak?e emocjonalnego i spo?ecznego - wskazuj? pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach. Zapisanie dziecka do biblioteki jest nieodp?atne, a akcja promocyjna prowadzona b?dzie do ko?ca sierpnia.