Wspomnienie Elizy Orzeszkowej
Dodany przez Bibliotekarz dnia Czerwiec 29 2011 - 20:44:27
Miejska Biblioteka Publiczna systematycznie prezentuje postacie znanych pisarzy i poetów. W czerwcu mo?na by?o obejrze? wystaw? po?wi?con? Elizie Orzeszkowej co by?o zwi?zane z 170 rocznic? urodzin pisarki. Na ekspozycji prezentowany by? portret, biografia oraz wykaz dzie? autorki znanej powie?ci „Nad Niemnem”.

Eliza Orzeszkowa urodzi?a si? w 1841 r. na Grodzie?szczy?nie jako córka adwokata Benedykta Paw?owskiego i Franciszki z Kamie?skich. Wychowaniem Elizy zajmowa?y si? wy??cznie kobiety: matka, babka, starsza siostra i opiekunka, gdy? ojciec zmar? pozostawiaj?c trzyletni? córk? wraz licz?c? kilka tysi?cy tomów bibliotek?. Maj?tek ojca wydzier?awiono, a kobiety wynaj??y dom w Grodnie. Przysz?y pisarka bardzo wcze?nie zacz??a przejawia? talent literacki. Gdy mia?a 11 lat wyjecha?a w towarzystwie babki kszta?ci? si? w Warszawie. Tu wkrótce pozna?a Mari? Wasi?owsk? – pó?niejsz? Mari? Konopnick?, z któr? przyja?ni?a si? przez ca?e ?ycie. Po powrocie w rodzinne strony o?eni?a si? z ziemianinem Piotrem Orzeszk?. Gdy po powstaniu styczniowym zasta? on zes?any na Syberi? sprzeda?a swój rodzinny maj?tek i zaj??a si? wy??cznie pisarstwem. O jej talencie ?wiadczy? fakt, ?e w 1904 r. zosta?a nominowana do nagrody Nobla, któr? ostatecznie przyznano bardziej znanemu Henrykowi Sienkiewiczowi. Do nagrody Nobla nominowano j? jeszcze w 1909 r., ale wówczas ubieg?a j? szwedzka pisarka Selma Lagerlöf.
Eliza Orzeszkowa zmar?a po ci??kiej chorobie serca w 1910 r. Pozostawi?a po sobie bogaty dorobek literacki b?d?cy owocem prawie 50 lat pracy twórczej.