Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiPoniedziałek, Maj 20, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Dobranocki z biblioteki
W Miejskiej Bibliotece Publicznej zago?ci?a znów niezwyk?a wystawa. Przyw?drowa?a ona z Muzeum Dobranocki w Rzeszowie, gdzie w ka?dym budz? si? wspomnienia z dzieci?stwa. Zobaczy? tu mo?na bowiem oryginalne kukie?ki z takich bajek jak „Mi? Colargol”, „Mi? Uszatek”, „Plastusiowy pami?tnik”, „Kolorowy ?wiat Pacyka”, „Maurycy i Hawranek”. Do ko?ca wrze?nia cz??? kolekcji Muzeum Dobranocki mo?na ogl?da? tak?e w Brzezinach.Pomys? na wystaw? "Dobranockowy ?wiat - wspomnienia nie tylko dla dzieci" narodzi? si? po lekturze artyku?u o muzeum w jednej z ogólnopolskich gazet - wyja?nia dyrektor MBP - Danuta Wylaz?owska. Ekspozycja jest usytuowana w holu na pierwszym pi?trze. A zobaczy? tu mo?na na planszach bardzo wiele ciekawych rzeczy. Na kolekcj? Muzeum Dobranocek sk?adaj? si? mi?dzy innymi oryginalne lalki z filmów kukie?kowych produkowanych w ?ódzkim SeMaForze. S? to takie postacie z bajek jak: Mi? Uszatek, Zaj?czek, Króliczki, Piesek Kruczek, Mi? Colargol i jego przyjaciele - Szczurek Hektor i Kruk. Z gablot spogl?daj? na nas tak znani bohaterowie jak: Maurycy i Hawranek, Trzy Misie i Plastu? - przyjaciel Tosi - z Plastusiowego Pami?tnika. W zbiorach muzeum znajduj? si? równie? liczne folie z kadrami z filmów animowanych, a tak?e szkice, t?a filmowe, scenariusze, scenopisy i recepty animacyjne. Tu równie? spotykamy starych przyjació? z dzieci?stwa: Reksia, Bolka i Lolka, bohaterów filmu Porwanie Baltazara G?bki, Kangurek Hip-Hop czy Smerfy. W muzeum oprócz pami?tek zwi?zanych ze ?wiatem animacji, mo?na obejrze? tak?e przedmioty codziennego u?ytku z wizerunkami bohaterów bajek: obrazy, zegary ?cienne, budziki, tacki, talerze i kubki ceramiczne.
A ca?a ta historia zacz??a si? 2 pa?dziernika 1962 r., kiedy przez Telewizj? Polsk? zosta?a wyemitowana najstarsza polska dobranocka Jacek i Agatka. By?a ona wy?wietlana w wersji czarno-bia?ej trzy razy w tygodniu przez 11 lat. Kilkadziesi?t lat pó?niej Wojciech Jama przekaza? latami gromadzone pami?tki na temat dobranocek miastu Rzeszów z intencj? utworzenia muzeum samorz?dowego. Pierwsi zwiedzaj?cy zago?cili tu 27 lutego 2009 roku. Dzi? tak?e brzezinianie mog? zapozna? si? z fragmentem tej kolekcji, odwiedzaj?c wystaw? w Miejskiej Bibliotece Publicznej "Dobranockowy ?wiat - wspomnienia nie tylko dla dzieci".
90 urodziny Stanis?awa Lema
12 wrze?nia przypada 90 rocznica urodzin Stanis?awa Lema. Z tej okazji w Czytelni dla Doros?ych Miejskiej Biblioteki Publicznej przygotowano wystaw? po?wi?con? temu wybitnemu polskiemu pisarzowi, filozofowi i futurologowi. Znajdziemy tu dane biograficzne, fotografie, a tak?e ksi??ki autorstwa Stanis?awa Lema dost?pne w brzezi?skiej bibliotece. „Ekspozycja b?dzie prezentowana przez oko?o 2 tygodnie” - informuje bibliotekarka Maria Mroczkowska.
Stanis?aw Lem urodzi? si? 12 wrze?nia 1921 r. we Lwowie. Jego ojciec Samuel by? lekarzem, który publikowa? w m?odo?ci wiersze i proz?. Matka Sabina prowadzi?a dom. Stanis?aw Lem by? uczniem II Gimnazjum im. Karola Szajnochy. Matur? zda? na pocz?tku lata 1939 r. Pragn?? studiowa? na Politechnice i zosta? uczonym. W anektowanym przez Sowietów Lwowie nie zosta? jednak przyj?ty na wymarzon? Politechnik? ze wzgl?du na bur?uazyjne pochodzenie spo?eczne. Dzi?ki pomocy ojca rozpocz?? wi?c studia na Wydziale Medycznym, aby unikn?? poboru do Armii Czerwonej. Nauk? przerwa? po inwazji Niemiec na ZSRR. Przy kolejne lata, wykorzystuj?c fa?szywe dokumenty, pracowa? jako mechanik i spawacz w niemieckiej firmie oraz wspó?pracowa? z ruchem oporu, przekazuj?c ukradzion? w zak?adzie amunicj? i materia?y wybuchowe. Po wojnie wraz z rodzin? przeniós? si? do Krakowa, pozostawiaj?c ca?y maj?tek we Lwowie. By? to okres bardzo trudnej materialnej sytuacji rodziny Lema, który chcia? nawet podj?? prac? spawacza. Nie zgodzi? si? na to ojciec. Stanis?aw Lem publikowa? wi?c swoje utwory literackie w miejscowej prasie. Uda?o mu si? te? wróci? na studia medyczne. Krwawe sceny podczas praktyki w szpitalu i perspektywa wcielenia do wojska spowodowa?y jednak, ?e porzuci? my?l o zawodzie lekarza. Zosta? pisarzem - najcz??ciej t?umaczonym na j?zyki obce polskim autorem. Jego ksi??ki przet?umaczono w sumie na 41 j?zyków i wydano w nak?adzie 30 mln egzemplarzy. Przez pewien okres by? najcz??ciej czytanym nieangloj?zycznym pisarzem science-fiction. Jego wp?yw na literatur? ?wiatow? porównywany jest do wp?ywu takich postaci jak H.G.Wells czy Olaf Stepledon.
Stanis?aw Lem zmar? 27 marca 2006 r. Pozostawi? po sobie dziesi?tki powie?ci i opowiada? fantastyczno-naukowych, detektywistycznych, powie?? autobiograficzn?, eseje futurologiczno-filozoficzne, publicystyk? literack?, felietony, wiersze, listy, scenariusze s?uchowisk radiowych, widowisk telewizyjnych oraz filmów.
Wszyscy nobli?ci w bibliotece
W Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przygotowana zosta?a wystawa upami?tniaj?ca wszystkich laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Rok 2011 zosta? bowiem og?oszony przez ONZ Mi?dzynarodowym Rokiem Chemii, gdy? sto lat temu powo?ane zosta?o Mi?dzynarodowe Zrzeszenie Towarzystw Chemicznych.
„Prezentujemy wszystkich noblistów z chemii i ich osi?gni?cia naukowe, pocz?wszy od roku 1904” - wyja?nia bibliotekarka Maria Witkowska. Do przygotowania wystawy przyczyni?a si? te? Ilona Ko?cio?ek. Informacje na temat pierwszych kilkudziesi?ciu noblistów przedstawiono w formie skrótowej, natomiast pocz?wszy od 1990 r. prezentowane s? obszerne biografie laureatów. Na ?cianie szczególne miejsce po?wi?cono Marii Sk?odowskiej-Curie. W tym roku przypada setna rocznica otrzymanie Nagrody Nobla przez nasz? s?awn? rodaczk?, a decyzj? polskiego Sejmu rok 2011 zosta? og?oszony Rokiem Marii Sk?odowskiej-Curie. Z tej okazji w najbli?szych tygodniach przygotowana zostanie na jej temat odr?bna wystawa.
Zaproszenie na wystaw?
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
serdecznie zaprasza na wystaw?:
"Dobranockowy ?wiat - wspomnienia nie tylko dla dzieci".


Podzi?kowanie
Dzi?kujemy firmie GROPIUS za dotychczasow? pomoc przy tworzeniu folderu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach

Kolejna dotacja dla biblioteki
Niedawno informowali?my o dwóch dotacjach, które maj? odmieni? wygl?d Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach. Okaza?o si?, ?e biblioteka otrzyma kolejn? dotacj?, tym razem na odnowienie ksi?gozbioru. ?rodki w kwocie 5000 z? pochodz? z programu Biblioteki Narodowej – „Zakup nowo?ci wydawniczych dla bibliotek”. „Pozyskana dotacja zostanie przeznaczona na zakup ksi??ek zgodnie z zainteresowaniami naszych czytelników” - wyja?nia dyrektor biblioteki Danuta Wylaz?owska. W ramach wspomnianego programu, na odnowienie ksi?gozbiorów polskich bibliotek na rok 2011 wydatkowana zostanie kwota 15 mln z?. Celem tych dzia?a? jest poprawa jako?ci zbiorów bibliotecznych i dost?pu do nich, jak równie? zwi?kszenie zainteresowania ksi??kami.
W bibliotece powstanie k?cik czytelniczy
Uprzejmie informuje, i? Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach zakwalifikowa?a si? do ósemki bibliotek z województwa ?ódzkiego, które zostan? obj?te programem „Deweloperzy Wiedzy”. To oznacza, ?e w najbli?szym czasie w bibliotece powstanie nowoczesny i funkcjonalny k?cik czytelniczy dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych.
Firma Panattoni Europe - deweloper powierzchni magazynowych i przemys?owych – uruchomi?a edycj? programu spo?ecznego Deweloperzy Wiedzy. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego. Program Deweloperzy Wiedzy skierowany jest wy??cznie do bibliotek publicznych bior?cych udzia? w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.
Biblioteka w Brzezinach otrzyma ?rodki na stworzenie k?cika czytelniczego, zakup ksi??ek i 12-miesi?czn? prenumerat? czasopism. Wysoko?? dotacji wyniesie ponad 5,5 tys. z?. Jednym z filarów programu jest wsparcie bibliotek publicznych w rozwój oferty czytelniczej i prasowej poprzez prenumerat? warto?ciowych tytu?ów oraz stworzenie przyjaznych i funkcjonalnych k?cików czytelniczych. K?cik czytelniczy powstanie we wspó?pracy z architektem posiadaj?cym do?wiadczenie w pracy z bibliotekami publicznymi.
Jestem przekonana, ?e mo?liwo?? zaoferowania czytelnikom przytulnego i funkcjonalnego k?cika czytelniczego, zaprojektowanego na miar? i mo?liwo?ci placówki, to okazja do upi?kszenia biblioteki, promocji jej us?ug i oferty w ?rodowisku. Wierz?, ?e mo?liwo?? wzbogacenia ksi?gozbioru biblioteki i prenumeraty nowych tytu?ów prasowych pomo?e zwi?ksza? czytelnictwo i oferowa? dost?p do najciekawszych i najpotrzebniejszych pozycji.
Biblioteka b?dzie malowana wewn?trz


Brzezi?sk? Miejsk? Bibliotek? Publiczn? czeka ma?a rewolucja. Na remont tej placówki pozyskano bowiem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60.000 z? w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet: Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek.

?rodki te zostan? przeznaczone na malowanie pomieszcze? i modernizacj? systemu centralnego ogrzewania. W okresie grzewczym pomieszczenia biblioteczne s? zimne, a warunki przechowywania zbiorów bibliotecznych s? bardzo z?e - ocenia dyrektor Danuta Wylaz?owska. Ze wzgl?du na stan techniczny instalacji CO, niezb?dna jest wi?c jej wymiana. Prace w ramach zadania obejmowa? b?d? wymian? grzejników i instalacji CO. Przyda si? równie? malowanie, gdy? wewn?trz budynku widoczne s? liczne z?uszczenia warstwy malarskiej. Wyp?owia?e kolory ?cian nie sprzyjaj? ch?ci pog??biania pasji czytelniczej i negatywnie wp?ywaj? na frekwencj? w?ród osób korzystaj?cych z biblioteki - wskazuje dyrektor Danuta Wylaz?owska. Istotnym elementem inwestycji b?dzie tak?e stworzenie na parterze budynku ?azienki przystosowanej do potrzeb osób niepe?nosprawnych. Opisywane zadanie b?dzie realizowane w obecnym i przysz?ym roku, a jego ca?o?ciowy bud?et to 150000 z?. Kwota dotacji z ministerstwa to 40 %. 30% przeznacza na ten cel Zarz?d Województwa ?ódzkiego, a kolejne 30 % samorz?d naszego miasta.

Kultura+ jest uchwalonym przez Rad? Ministrów wieloletnim programem rz?dowym na lata 2011-2015. Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek realizuje pierwszy cel szczegó?owy programu, jakim jest wzmocnienie potencja?u i roli gminnych bibliotek publicznych. Priorytet ma na celu przekszta?cenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dost?pu do wiedzy, kultury oraz o?rodki ?ycia spo?ecznego.
Biuletyn Informacji Publicznej ju? dost?pny
W zwi?zku z ustaw? o dost?pie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198), Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach stworzy?a Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach.
BIP pracuje pod adresem BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) zosta? stworzony w celu powszechnego udost?pniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten sk?ada si? z witryn WWW, na których w?adze publiczne oraz inne podmioty wykonuj?ce zadania publiczne udost?pniaj? informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.
Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych s?u??cy powszechnemu i bezp?atnemu dost?powi do informacji publicznej.
Reasumuj?c - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pe?nej i aktualnej informacji publicznej.

Na Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach znalaz?y si? ju? statut jednostki, dokumenty wewn?trzne reguluj?ce dzia?ania m.in. wypo?yczalni oraz czytelni. Zosta? tak?e stworzony dzia? dotycz?cy kontroli zewn?trznych, gdzie ma istnieje mo?liwo?? zapoznania si? z dotychczasowymi raportami pokontrolnymi.Nowo?ci wydawnicze
Strona 3 z 59 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Losowe Zdjęcie
32
32
Ferie zimowe 2007 r.
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005