90 urodziny Stanis?awa Lema
Dodany przez Bibliotekarz dnia Wrzesień 12 2011 - 08:04:20
12 wrze?nia przypada 90 rocznica urodzin Stanis?awa Lema. Z tej okazji w Czytelni dla Doros?ych Miejskiej Biblioteki Publicznej przygotowano wystaw? po?wi?con? temu wybitnemu polskiemu pisarzowi, filozofowi i futurologowi. Znajdziemy tu dane biograficzne, fotografie, a tak?e ksi??ki autorstwa Stanis?awa Lema dost?pne w brzezi?skiej bibliotece. „Ekspozycja b?dzie prezentowana przez oko?o 2 tygodnie” - informuje bibliotekarka Maria Mroczkowska.
Stanis?aw Lem urodzi? si? 12 wrze?nia 1921 r. we Lwowie. Jego ojciec Samuel by? lekarzem, który publikowa? w m?odo?ci wiersze i proz?. Matka Sabina prowadzi?a dom. Stanis?aw Lem by? uczniem II Gimnazjum im. Karola Szajnochy. Matur? zda? na pocz?tku lata 1939 r. Pragn?? studiowa? na Politechnice i zosta? uczonym. W anektowanym przez Sowietów Lwowie nie zosta? jednak przyj?ty na wymarzon? Politechnik? ze wzgl?du na bur?uazyjne pochodzenie spo?eczne. Dzi?ki pomocy ojca rozpocz?? wi?c studia na Wydziale Medycznym, aby unikn?? poboru do Armii Czerwonej. Nauk? przerwa? po inwazji Niemiec na ZSRR. Przy kolejne lata, wykorzystuj?c fa?szywe dokumenty, pracowa? jako mechanik i spawacz w niemieckiej firmie oraz wspó?pracowa? z ruchem oporu, przekazuj?c ukradzion? w zak?adzie amunicj? i materia?y wybuchowe. Po wojnie wraz z rodzin? przeniós? si? do Krakowa, pozostawiaj?c ca?y maj?tek we Lwowie. By? to okres bardzo trudnej materialnej sytuacji rodziny Lema, który chcia? nawet podj?? prac? spawacza. Nie zgodzi? si? na to ojciec. Stanis?aw Lem publikowa? wi?c swoje utwory literackie w miejscowej prasie. Uda?o mu si? te? wróci? na studia medyczne. Krwawe sceny podczas praktyki w szpitalu i perspektywa wcielenia do wojska spowodowa?y jednak, ?e porzuci? my?l o zawodzie lekarza. Zosta? pisarzem - najcz??ciej t?umaczonym na j?zyki obce polskim autorem. Jego ksi??ki przet?umaczono w sumie na 41 j?zyków i wydano w nak?adzie 30 mln egzemplarzy. Przez pewien okres by? najcz??ciej czytanym nieangloj?zycznym pisarzem science-fiction. Jego wp?yw na literatur? ?wiatow? porównywany jest do wp?ywu takich postaci jak H.G.Wells czy Olaf Stepledon.
Stanis?aw Lem zmar? 27 marca 2006 r. Pozostawi? po sobie dziesi?tki powie?ci i opowiada? fantastyczno-naukowych, detektywistycznych, powie?? autobiograficzn?, eseje futurologiczno-filozoficzne, publicystyk? literack?, felietony, wiersze, listy, scenariusze s?uchowisk radiowych, widowisk telewizyjnych oraz filmów.