Biblioteka b?dzie malowana wewn?trz
Dodany przez Bibliotekarz dnia Sierpień 25 2011 - 16:56:25


Brzezi?sk? Miejsk? Bibliotek? Publiczn? czeka ma?a rewolucja. Na remont tej placówki pozyskano bowiem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60.000 z? w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet: Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek.

?rodki te zostan? przeznaczone na malowanie pomieszcze? i modernizacj? systemu centralnego ogrzewania. W okresie grzewczym pomieszczenia biblioteczne s? zimne, a warunki przechowywania zbiorów bibliotecznych s? bardzo z?e - ocenia dyrektor Danuta Wylaz?owska. Ze wzgl?du na stan techniczny instalacji CO, niezb?dna jest wi?c jej wymiana. Prace w ramach zadania obejmowa? b?d? wymian? grzejników i instalacji CO. Przyda si? równie? malowanie, gdy? wewn?trz budynku widoczne s? liczne z?uszczenia warstwy malarskiej. Wyp?owia?e kolory ?cian nie sprzyjaj? ch?ci pog??biania pasji czytelniczej i negatywnie wp?ywaj? na frekwencj? w?ród osób korzystaj?cych z biblioteki - wskazuje dyrektor Danuta Wylaz?owska. Istotnym elementem inwestycji b?dzie tak?e stworzenie na parterze budynku ?azienki przystosowanej do potrzeb osób niepe?nosprawnych. Opisywane zadanie b?dzie realizowane w obecnym i przysz?ym roku, a jego ca?o?ciowy bud?et to 150000 z?. Kwota dotacji z ministerstwa to 40 %. 30% przeznacza na ten cel Zarz?d Województwa ?ódzkiego, a kolejne 30 % samorz?d naszego miasta.

Kultura+ jest uchwalonym przez Rad? Ministrów wieloletnim programem rz?dowym na lata 2011-2015. Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek realizuje pierwszy cel szczegó?owy programu, jakim jest wzmocnienie potencja?u i roli gminnych bibliotek publicznych. Priorytet ma na celu przekszta?cenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dost?pu do wiedzy, kultury oraz o?rodki ?ycia spo?ecznego.