Wszyscy nobli?ci w bibliotece
Dodany przez Bibliotekarz dnia Wrzesień 12 2011 - 08:03:28
W Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przygotowana zosta?a wystawa upami?tniaj?ca wszystkich laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Rok 2011 zosta? bowiem og?oszony przez ONZ Mi?dzynarodowym Rokiem Chemii, gdy? sto lat temu powo?ane zosta?o Mi?dzynarodowe Zrzeszenie Towarzystw Chemicznych.
„Prezentujemy wszystkich noblistów z chemii i ich osi?gni?cia naukowe, pocz?wszy od roku 1904” - wyja?nia bibliotekarka Maria Witkowska. Do przygotowania wystawy przyczyni?a si? te? Ilona Ko?cio?ek. Informacje na temat pierwszych kilkudziesi?ciu noblistów przedstawiono w formie skrótowej, natomiast pocz?wszy od 1990 r. prezentowane s? obszerne biografie laureatów. Na ?cianie szczególne miejsce po?wi?cono Marii Sk?odowskiej-Curie. W tym roku przypada setna rocznica otrzymanie Nagrody Nobla przez nasz? s?awn? rodaczk?, a decyzj? polskiego Sejmu rok 2011 zosta? og?oszony Rokiem Marii Sk?odowskiej-Curie. Z tej okazji w najbli?szych tygodniach przygotowana zostanie na jej temat odr?bna wystawa.