Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiSobota, Czerwiec 15, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

W obronie ksi??ki i bibliotek
Czy warto czyta? ksi??ki? Z pewno?ci? warto, a wed?ug ostatnich bada? 56% Polaków w ubieg?ym roku nie zajrza?o do ?adnej ksi??ki. Promowa? czytelnictwo maj? pomóc ogólnopolskie akcje "Manifest Republiki Ksi??ki" oraz "Olej stado! B?d? czarn? owc?!", w które w??czy?a si? te? Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach.
Manifest Republiki Ksi??ki to koalicja na rzecz czytelnictwa i bibliotek powo?ana na kongresie w Bibliotece Narodowej odbywaj?cym si? pod has?em „Czytanie w??cza". W jej sk?ad weszli twórcy kultury wysokiej i popularnej, dzia?acze organizacji pozarz?dowych, czo?owi dziennikarze, wydawcy, ksi?garze, naukowcy i przedstawiciele biznesu. Patronat nad Republik? Ksi??ki obj??o wiele znanych osób m.in. ma??onka prezydenta RP Anna Komorowska, minister edukacji narodowej - Katarzyna Hall i przewodnicz?cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - Jan Dworak. Celem Republiki Ksi??ki jest wspieranie i koordynacja wszystkich dzia?a? na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek tak, by dost?p do kultury i wiedzy by? jak najszerszy. Zdaniem organizatorów akcji troska o miejsce ksi??ki, czasopism i prasy we wspó?czesnej kulturze wymaga wspólnego dzia?ania wielu ?rodowisk, którym problem ten jest bliski - nauczycieli, bibliotekarzy, uczonych, ludzi pióra, przedstawicieli w?adz pa?stwowych i samorz?dowych, wydawców, ksi?garzy i organizacji pozarz?dowych. Ka?dy mo?e si? w??czy? w dzia?ania Republik Ksi??ki. Wystarczy wej?? na stron? internetow? www.republikaksiazki.pl .
Zapisz dziecko do biblioteki
Z przyjemno?ci? informujemy, ?e Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach prowadzi akcj? "Zapisz dziecko do biblioteki!". Akcja ta, ma na celu u?wiadomienie o korzy?ciach czytania dzieciom ju? od pierwszych dni ?ycia, tak aby wykorzysta? wspania?? funkcj? ksi??ki jako niezast?pion? pomoc w wychowywaniu i stymulowaniu rozwoju dzieci. Zapisanie dziecka do biblioteki jest nieodp?atne.
Bibliotekarze podpowiedz? w jaki sposób zainteresowa? dziecko ksi??k? i pomog? w doborze odpowiedniej literatury.
Z muzyk? w?ród ksi??ek
Na pomys? organizowania spotka? z muzyk? po?ród rega?ów bibliotecznych wpad?a kilkana?cie lat temu ówczesna dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Maria Sa?ata. St?d wzi?? si? te? tytu? cyklu „Z muzyk? w?ród ksi??ek.”.Owe spotkania przybiera?y ró?ne formy, czasem by?y to koncerty, czasem spotkania przybli?aj?ce sylwetki osób zwi?zanych z muzyk?. Ostatnio tak? okazj? do edukacji muzycznej mieli uczniowie klasy I a i I b ze Szko?y Podstawowej Nr 1.
Pod opiek? nauczycielek Zofii Krawczyk i Marii Ko?ady przybyli oni brzezi?skiej biblioteki zapozna? si? bli?ej z postaci? najbardziej znanego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina. Magdalena Jamro?y i Mariusz Wrona z Instytutu Chopina w Warszawie opowiadali dzieciom o m?odo?ci s?ynnego Polaka, sp?dzonej w stolicy oraz jego rodzinie. Dzieci mog?y tak?e zobaczy? jak wygl?da?y przedmioty nale??ce niegdy? do m?odego Fryderyka na przyk?ad pude?ko z kotkiem w którym przechowywa? cukierki oraz inne pami?tki: listy pierwsze autografy, zdj?cia. W tle gra?a muzyka kompozytora. Dla uczestników spotkania przygotowano te? p?yty z utworami Fryderyka Chopina, które zostan? rozdane w szkole, ?eby m?odzi s?uchacze mogli powraca? do twórczo?ci naszego s?ynnego rodaka.
A takie spotkania to dobra okazja, ?eby opowiedzie? najm?odszym o Polaku znanym dzi? na ca?ym ?wiecie. To tak?e dobry sposób na promowanie muzyki innej ni? ta znana z popularnych teledysków. Biblioteka jest miejscem wydaje si? stworzonym do odkrywania takich znanych postaci z przesz?o?ci. Tu po?ród tysi?cy ksi??ek nawet muzyka brzmi inaczej.

GALERIA ZDJ??
85 lecie Biblioteki


W 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach im. Juliana Tuwima obchodzi swoje 85lecie. Z tej okazji stworzona zosta?a broszura prezentuj?ca Bibliotek?

Niepe?nosprawni z teleskopem
Grupa osób niepe?nosprawnych odwiedzi?a niedawno Miejsk? Bibliotek? Publiczn?, gdzie spotka?a si? z astronomami z Planetarium i Obserwatorium w ?odzi.
M?odzie? z Warsztatów Terapii Zaj?ciowej "Blisko Ciebie" prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepe?nosprawnych "Naszym Dzieciom" uczestniczy?a tu w prelekcji na temat ?ycia polskiego astronoma Jana Heweliusza. Pó?niej osoby niepe?nosprawne zapoznawa?y si? z dzia?aniem teleskopu. Wcze?niej pracownicy obserwatorium podobn? prelekcj? na zaproszenie biblioteki przygotowali dla uczniów brzezi?skiego gimnazjum i Szko?y Podstawowej w Bogdance.
Osoby niepe?nosprawne to stali go?cie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tutaj przed dzia?alno?? przed laty zaczyna?o Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepe?nosprawnych "Naszym Dzieciom" w czym pomaga?a m.in. bibliotekarka Maria Witkowska. Obecnie niepe?nosprawni to go?cie wystaw bibliotecznych. Zwiedzali oni m.in. ekspozycj? prac osób malowanych ustami i nogami. Uczestniczyli?my te? w pokazie rycerskim - informuje pe?ni?c? obowi?zki kierownika WTZ - Katarzyna ?widerska. W Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonuje tak?e sta?a wystawa, gdzie mo?na naby? wyroby podopiecznych brzezi?skich warsztatów terapii zaj?ciowej.
O Mi?oszu w bibliotece


Rok 2011 to rok Czes?awa Mi?osza. W promowaniu twórczo?ci poety uczestniczy te? Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach. W czytelni dla doros?ych znajduje si? wystawa po?wi?cona temu polskiemu nobli?cie, a ostatnio odby?a si? prelekcja na temat jego ?ycia i twórczo?ci.
Brzezi?skiej m?odzie?y o Czes?awie Mi?oszu opowiada? Marek Zaga?czyk - redaktor "Zeszytów literackich" - kwartalnika, który od 1982 r. wydawany by? w Pary?u, a od 1990 redagowany jest w Warszawie. Z pismem tym wspó?pracowa? równie? Czes?aw Mi?osz. Celem redakcji "Zeszytów literackich" jest scalenie polskiej literatury wydawanej na emigracji i w kraju. Warto za? wspomnie?, ?e urodzony w 1911 r. Czes?aw Mi?osz przybywa? od 1951 poza granicami Polski. Wyk?ada? m.in. na Uniwersytecie Kalifornijski w Berkeley oraz na Uniwersytecie Harvarda. W Polsce jego ksi??ki by?y obj?te cenzur? a? do roku 1980, kiedy to otrzyma? nagrod? Nobla w dziedzinie literatury. Do Polski Czes?aw Mi?osz powróci? w 1993r. Zmar? w 2004 roku w Krakowie prze?ywszy 93 lata.
100 urodziny Czes?awa Janczarskiego
Gdyby Czes?aw Janczarski - twórca postaci m.in. Misia Uszatka, ?y? to w tym roku obchodzi?by 100 urodziny. Chc?c upami?tni? posta? poety pisz?cego dla najm?odszych czytelników w Oddziale Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej przygotowano okoliczno?ciow? wystaw?. Mo?na si? tu zapozna? si? z biografi? i twórczo?ci? autora.
Czes?aw Janczarski urodzi? si? w 1911 r na Wo?yniu. W 1932 r. rozpocz?? studia na Wydziale Matematyczno-przyrodniczym we Lwowie, a od 1934 r. studiowa? filologi? polsk? na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu II Wojny ?wiatowej powróci? do Lwowa, pó?niej uczy? w jednej ze szkó? na Lubelszczy?nie, by w 1946 osiedli? si? ju? na sta?e w Warszawie. Pocz?tkowo pracowa? jako cz?onek zespo?ów recytatorskich wydawnictwa "Czytelnik", wspó?pracowa? z "Iskierkami" i "?wierszczykiem". Gdy w 1957 r. powsta?o czasopismo "Mi?" zosta? jego redaktorem naczelnym. Funkcj? t? pe?ni? do ko?ca ?ycia pisz?c jednocze?nie dla "?wierszczyka" i "P?omyczka". Jest literackim twórc? legendarnego Misia Uszatka., do której posiada? prawa autorskie wspólnie z grafikiem Zbigniewem Rychlickim. Czes?aw Janczarski jest autorem 75 ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y, gdzie oprócz serii zwi?zanej z Misiem Uszatkiem pojawiaj? si? tak znane tytu?y jak m.in. "Jak Wojtek zosta? stra?akiem", "Kopciuszek", czy "O królewnie ?nie?ce i siedmiu krasnoludkach". Poeta zmar? 19 maja 1971 w Warszawie.
Biblioteka w??czy?? si? w akcj?: "Republiki Ksi??ki"


Wielka koalicja na rzecz czytelnictwa i bibliotek - Republika Ksi??ki - zosta?a powo?ana na inauguracyjnym kongresie w Bibliotece Narodowej pod has?em „Czytanie w??cza". W jej sk?ad weszli twórcy kultury wysokiej i popularnej, dzia?acze organizacji pozarz?dowych, czo?owi dziennikarze, wydawcy, ksi?garze, naukowcy, przedstawiciele ?wiata mediów i biznesu. Patronat nad Republik? Ksi??ki obj??a Ma??onka Prezydenta RP Anna Komorowska.

Celem Republiki Ksi??ki jest sta?e, intensywne wspieranie i koordynacja wszystkich dzia?a? na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek w najbli?szych latach, tak, by dost?p do kultury i wiedzy by? jak najszerszy. Republika Ksi??ki jest wyrazem wspólnej troski o losy polskiej kultury i polskiego pa?stwa, dba?o?ci o powodzenie przysz?ych pokole?. U podstaw Republiki Ksi??ki le?y przekonanie, ?e biblioteki, szczególnie w ma?ych miastach i wsiach, powinny sta? si? centrami lokalnych ?rodowisk, bramami dost?pu do wiedzy i kultury.

Troska o miejsce ksi??ki, czasopism i prasy we wspó?czesnej kulturze wymaga wspólnego dzia?ania wielu ?rodowisk, którym problem ten jest bliski - nauczycieli, bibliotekarzy, uczonych, ludzi pióra, przedstawicieli w?adz pa?stwowych i samorz?dowych, wydawców, ksi?garzy i organizacji pozarz?dowych. D??enie pa?stwowych instytucji kultury do stymulowania aktywno?ci czytelniczej zak?ada dzia?anie na wielu polach. Wymaga przekroczenia perspektywy obszaru zainteresowa? jednego resortu czy instytucji.

Naszym celem, w obliczu wielkiej szansy, jak? jest rozpocz?cie Wieloletniego Programu Rz?dowego Kultura+ jest jak najszybsze uruchomienie NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA. Wyrazem naszej wspólnej troski o losy spo?ecze?stwa jest deklaracja wzajemnego wsparcia i czynnego udzia?u we wszelkich wysi?kach na rzecz rozwoju czytelnictwa i sieci polskich bibliotek wszystkich typów.

Podpisz Manifest Republiki Ksi??ki
Przedszkolaki w bibliotece
Kiedy? w ?yciu dziecka zawsze nadchodzi taki dzie?, kiedy dowiaduje si? co to jest ksi??ka, a wtedy nale?a?oby odwiedzi? ich skarbnic? czyli bibliotek?. Aby zapozna? dzieci z dzia?alno?ci? tych placówek organizowane s? w brzezi?skich przedszkolach odwiedziny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach. Taka wizyta dzieci z Przedszkola nr 3 mia?a miejsce w ubieg?ym tygodniu, a czas ku temu by? sprzyjaj?cy, gdy? w?a?nie trwa? Tydzie? Bibliotek.
W sumie Miejsk? Bibliotek? Publiczn? odwiedzi?y 4 grupy: 3, 4,5 i 6 latków. Podró? dla nich zacz??a si? w Oddziale dla Dzieci, gdzie funkcjonuje wypo?yczalnia i czytelnia. Nast?pnie ma?olaty pow?drowa?y "na gór?" do wypo?yczalni dla doros?ych oraz czytelni, gdzie aktualnie prezentowana jest wystawa malarstwa i lamp witra?owych. Na starsze grupy czeka?a te? niespodzianka. Beata Goldas czyta?a im bowiem fragmenty ksi??ek dla dzieci. Nie b?dzie to z pewno?ci? ostatnia wizyta tych ma?olatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach.
Tatry na zdj?ciach

W?ród wystaw obecnie prezentowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach znajduje si? tak?e po?wi?cona Tatrom. Jest to kolejny owoc wspó?pracy jaka nawi?za?a si? pomi?dzy brzezi?sk? placówk?, a Polskim Towarzystwem Tatrza?skim. Wcze?niej prezes ?ódzkiego Oddzia?u tej organizacji zaprezentowa? w Brzezinach prelekcj? dotycz?c? tych najwy?szych gór.
Na wystawie po?wi?conej Tatrom znajdziemy zdj?cia autorstwa cz?onków ?ódzkiego oddzia?u PTT: Piotra Fagasiewicza, Niny Miko?ajczyk, Krzysia Pietruszewskiego, Ewy Sobczuk i Sta?ka Telegi. Jak pisz? oni w opisie do wystawy "W?druj?c po górach realizujemy nasz? pasj?. Ka?da wyprawa w góry, ka?da w?drówka niesie ze sob? nowy baga? do?wiadcze? oraz niepowtarzalnych prze?y?. Wielu z nas próbuje zatrzyma? i utrwali? te wra?enia na fotografiach, aby pó?niej móc dzieli? si? tym z innymi". Jako kolejne wspólne przedsi?wzi?cie Miejskiej Biblioteki Publicznej i ?ódzkiego Oddzia?u Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego zaplanowano prelekcj? na temat Norwegii, która by? mo?e zostanie zaprezentowana w Brzezinach we wrze?niu z okazji ?wiatowego Dnia Turystyki.

Wystawa fotograficzna zosta?a obj?ta patronatem
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ?ódzkiego
GALERIA ZDJ??


Strona 5 z 59 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Losowe Zdjęcie
Demonta? drzwi ... zdj?cie 15
Demonta? drzwi ... zdj?cie 15
Remont budynku biblioteki
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005