Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiSobota, Czerwiec 15, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Nowe wystawy w bibliotece w Brzezinach


W dniach od 8 do 15 maja obchodzony jest Tydzie? Bibliotek, który w tym roku przebiega pod has?em:”Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodz?”. Szerzej o idei tego ?wi?ta napiszemy za tydzie?, lecz ju? dzi? chcieliby?my zaprosi? do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach na dwie wystawy przygotowane z tej okazji. Jest to prezentacja malarstwa Joanny Milczewskiej oraz ekspozycja lamp witra?owych Dariusza Drzewieckiego. Miesi?cznik „Bibliotekarz” uzna?, ?e s? to warto?ciowe wystawy, o czym ?wiadczy zgoda na obj?cie przez to pismo patronatu nad tymi wydarzeniami.
Zach?caj?c do wst?pienia do biblioteki warto przybli?y? posta? Joanny Milczewskiej. Urodzi?a si? ona 1969r. w Warszawie, gdzie w 1988 r. uko?czy?a Liceum Sztuk Plastycznych. W pierwszym okresie twórczo?ci zafascynowana malarstwem „wielkich mistrzów” tworzy?a pastisze (m.in. Monet, Cezanne, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Aivazovski), które znajduj? uznanie u mi?o?ników malarstwa nie tylko w Polsce ale przede wszystkim we Francji, Niemczech i USA. Nast?pnie zauroczona pi?knem pejza?u polskiego zapragn??a uwieczni? je w swoich pracach. Prace malarskiej Joanny Milczewskiej s? prezentowane w Brzezinach po raz kolejny. Wcze?niej obrazy te zawita?y do biblioteki 6 lat temu.
Pisz?c o wystawach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach nale?y te? wspomnie? o dwóch wystawach okoliczno?ciowych jakie tu przygotowano. Pierwsza jest po?wi?cona niedawno zmar?emu – Marianowi Pankowskiemu - poecie, prozaikowi, dramaturgowi, krytykowi literackiemu i t?umaczowi. Druga zwi?zana jest z beatyfikacj? Jana Paw?a II. Posta? Papie?a Polaka prezentowana jest poprzez wa?ne momenty w jego ?yciu: urodzenia, kap?a?stwo, drog? z Wadowic do Rzymu, gdzie pe?ni? pos?ug? m.n. jako pielgrzym, pos?aniec pokoju, stra?nik tajemnicy, czy g?owa pa?stwa, które to has?a-tematy s? bogato ilustrowane na wystawie.
Nowo?ci wydawnicze w bibliotece
Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej postawili sobie w tym roku za cel odnowienie ksi?gozbioru. Nie chodzi tu o zakup nowych wyda? ksi??ek beletrystycznych, lecz popularnonaukowych, które szybk? trac? na aktualno?ci. Z my?l? o uczniach i studentach chcemy uzupe?ni? niedobory szczególnie w zakresie polityki, gospodarki, matematyki, chemii , fizyki i biologii - informuje El?bieta Tamkun - kierownik Dzia?u Gromadzenia, Opracowania i Wypo?yczania Ksi?gozbioru.
Z my?l? o dzieciach i m?odzie?y zosta?y zakupione lektury, poradniki dla nastolatków, ksi??ki ze ?wiata magii, przygodowe i obyczajowe. Nie zapomniano te? o bardzo m?odych czytelnikach, dla których pozyskano bajeczki przytulanki. Nadal te? nabywa si? ksi??ki beletrystyczne. Z zakresie ksi??ek dla doros?ych z tego gatunku biblioteka obecnie poleca: trylogi? Pauliny Simons "Je?dziec Miedziany", "Tatiana i Aleksander" oraz 'Ogród Letni", sag? rodzinn? "Cukiernia pod Amorem" oraz nostalgiczne powie?ci Teresy Revay "Bia?a Wilczyca" i "Wszystkie marzenia ?wiata". Dla czytelników o mocnych nerwach przygotowano cykl ksi??ek z dreszczykiem "Wybrana", "Nieposkromiona", "Osaczona", "Zdradzona". Dla lubi?cych podró?e ksi??ki Babcia w Afryce", "Turystyka zrównowa?ona", "Wspania?e podró?e na ka?d? kiesze?", czy "Kobieta na kra?cu ?wiata".
W sumie od pocz?tku roku zakupiono do biblioteki 141 woluminów za sum? 3463 z?, w tym 88 woluminów o warto?ci 2796 z?, które s? przeznaczone dla doros?ych czytelników oraz 53 woluminy dla tych ma?oletnich. Warto wi?c zagl?da? do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdy? z pewno?ci? mo?na znale?? tu co? ciekawego dla siebie jak wskazuje na to has?o tegorocznego tygodnia bibliotek "Biblioteka zawsze pod drodze, nie mijam - wchodz?".
Olej stado! B?d? czarn? owc?!


Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w??cza si? w akcj?: Olej stado! B?d? czarn? owc?! .

Wed?ug ostatnich bada? Biblioteki Narodowej, 56% Polaków nie czyta ksi??ek. My, czytaj?cy jeste?my w mniejszo?ci. Jeste?my czarnymi owcami i podoba si? nam bycie poza stadem! Ty te? olej stado i b?d? czarn? owc?! Czytaj!
Wynajem sal w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach dysponuje nast?puj?cymi pomieszczeniami:
- sala – czytelnia dla doros?ych,
- sala - czytelnia dla dzieci,
W salach Biblioteki w Brzezinach mo?na zorganizowa? konferencje, sesje, wyk?ady, pokazy, wystawy.
Cen? wynajmu reguluje "Umowa najmu". Warunkiem wynaj?cia sali jest dokonanie przelewu na konto bankowe biblioteki.
Sale s? wynajmowane w godzinach dzia?alno?ci Biblioteki w dni powszednie.
Wynajem w pozosta?ych godzinach mo?e by? przedmiotem odr?bnych ustale?.

Informacje i rezerwacja pomieszcze?:

Dyrektor Biblioteki: Danuta Wylaz?owska, tel. (46) 874-21-93,
email: biblioteka@mbp-brzeziny.pl,
strona internetowa: www.mbp-brzeziny.pl
Wystawa malastwa Joanny Milczewskiej oraz lamp Dariusza Drzewieckiego niebawem


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
serdecznie zaprasza na
wystaw? malarstwa Pani Joanny Milczewskiej
oraz lamp witra?owych Pana Dariusza Drzewieckiego.
Wystaw? b?dzie mo?na podziwia? do ko?ca maja.


Obie wystawy obj?te s? patronatem medialnym "Bibliotekarza"Galeria
Spotkanie o Mi?oszu


Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima
w Brzezinach serdecznie zaprasza na spotkanie z Panem
Markiem Zaga?czykiem redaktorem “ZESZYTÓW LITERACKICH"
w dniu 18 maja 2011 r. (?roda). o godz. 12:00
dotycz?ce Czes?awa Mi?osza, w zwi?zku z obchodami Roku Mi?osza.
?yczenia
Informacja
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
informuje, i? w pi?tek 22 kwietnia 2011 r. placówka b?dzie czynna do godziny 16:00,
natomiast w sobot? 23 kwietnia 2011 r. placówka b?dzie nieczynna.
?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich


23 kwietnia obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich. To ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne ?wi?to ma na celu promocj? czytelnictwa, edytorstwa i ochron? w?asno?ci intelektualnej prawem autorskim.
Pomys? organizacji ?wi?ta zrodzi? si? w Katalonii. W 1926 roku wyst?pi? z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym ?wi?tem narodowym - jako dzie? jej patrona – ?wi?tego Jerzego. Zgodnie z tradycj? w Katalonii obdarowywano w ten dzie? kobiety czerwonymi ró?ami, maj?cymi symbolizowa? krew pokonanego przez ?w. Jerzego smoka. Z czasem panie zacz??y odwzajemnia? si? m??czyznom podarunkami w postaci ksi??ek. Pierwotnie ?wiatowy Dzie? Ksi??ki planowano celebrowa? 7 pa?dziernika, jako dniu urodzin Cervantesa – barakowego autora opowie?ci o Don Kichote z Manchy, ale poniewa? daty tej jedynie si? domniemuje, ostatecznie zdecydowano o obchodach ?wi?ta w dniu 23 kwietnia. Dzie? jest równie? szczególn? dat? dla literatury ?wiatowej. Tego dnia w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega. Dat? ?mierci Shakespeare’a podaje si? tu wed?ug kalendarza julia?skiego, a pozosta?ych dwóch twórców– wed?ug gregoria?skiego. Na ten sam dzie? przypada równie? rocznica urodzin lub ?mierci innych wybitnych pisarzy m.in.: Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo. Wyj?tkowo w Wielkiej Brytanii i Irlandii ?wiatowy Dzie? Ksi??ki obchodzony jest w pierwszy czwartek marca, aby to ?wi?to wypada?o w trakcie semestru szkolnego.
Warto tu wspomnie?, ?e wspó?czesna ksi??ka wywodzi si? z kodeksu, czyli kartek po??czonych grzbietem. Wraz z upowszechnieniem pergaminu zast?pi?y one wcze?niejsz? form? dokumentów pi?mienniczych jakimi by?y zwoje. Histori? ksi??ki dzieli si? na dwa okresy: ksi??ki r?kopi?mienniczej i epok? ksi??ki drukowanej. Rozwój tej ostatniej zawdzi?czamy Janowi Gutenbergowi, który w XV w. udoskonali? technologi? ruchomej czcionki. Warto bowiem wiedzie?, ?e historia ruchomej czcionki si?ga ju? Chin w XI wieku.
Ksi??ki przez wiele wieków kszta?towa?y swój dzisiejszy uk?ad i wygl?d. Kiedy? stanowi?y rarytas, dzi? towarzysz? nam na co dzie?. Warto promowa? i rozpowszechnia? nawyk czytania, gdy? jak mówi?a goszcz?ca kiedy? w brzezi?skiej bibliotece przedstawicielka ?ódzkiego wydawnictwa tylko ksi??ki rozwijaj? nasz? wyobra?ni?.
Spotkanie z astronomem


Nie wszyscy wiedz?, ?e w tym roku obchodzimy 400 rocznic? urodzin Jana Heweliusza okre?lanego czasem jako "polski Leonardo da Vinci" - wybitnego badacza cia? niebieskich. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowa?a spotkanie z prezesem Oddzia?u ?ódzkiego Polskiego Towarzystwa Mi?o?ników Astronomii - Mieczys?awem Borkowskim - dyrektorem Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w ?odzi. Przyb?dzie on do brzezi?skiej biblioteki w pi?tek 6 maja o godz. 10.00. Celem prelekcji b?dzie przybli?enie postaci Jana Heweliusza. Dodatkowo zostanie zaprezentowane narz?dzie obserwacyjne w postaci teleskopu. Warto wspomnie?, ?e Jan Heweliusz (1611-1687) by? twórc? nowoczesnej selenografii, czyli dziedziny astronomii zajmuj?cej si? opisem powierzchni Ksi??yca. Konstruowa? te? przyrz?dy nawigacyjne i pomiarowe. Jak ocenia si? "Na dachach swych trzech domów zbudowa? obserwatorium astronomiczne, które wyposa?y? we w?asnor?cznie skonstruowane, znakomitej jako?ci teleskopy i przyrz?dy pomiarowe, czyni?c je ówcze?nie najlepiej wyposa?onym tego typu obiektem na ?wiecie" . Stworzy? atlas 54 gwiazdozbiorów, z których 12 opisano po raz pierwszy. Jest równie? twórc? prototypu zegara wahad?owego i peryskopu. Heweliusz by? te? wa?n? postaci? w ?yciu spo?ecznym Gda?ska. Prowadzi? najbardziej znany gda?ski browar. Posiada? drukarni?, by? ?awnikiem i rajc? miejskim. Cz??? dorobku Jan Heweliusza uleg?a zniszczeniu, wskutek po?aru, w którym spali? si? jego dom i obserwatorium w 1679 r.
Strona 7 z 59 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Losowe Zdjęcie
18
18
Wystawa prac artuystów maluj?cych ustami i nogami
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005