Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiCzwartek, Lipiec 18, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

W OBRONIE PRAW ZWIERZ?T
Pracownicy Biblioteki w??czyli si? w akcj? zbierania podpisów pod projektem nowej ustawy o ochronie praw zwierz?t,
która ma zaostrzy? kary za zn?canie si? nad nimi.

Wszystkich ch?tnych do z?o?enia podpisu pod nowym projektem ustawy o ochronie zwierz?t
zapraszamy do biblioteki.

Rok 2011 Mi?dzynarodowym Rokiem Lasów – wystawa
Powierzchnia lasów na ?wiecie maleje w zastraszaj?cym tempie, dlatego warto zwróci? szczególna uwag? na gospodark? le?n?, na flor? i faun? obszarów nazywanymi p?ucami ?wiata.
Wystawa w bibliotece prezentuje szczególne lasy – lasy tropikalne. Na barwnych fotografiach mo?na zobaczy? gatunki bajecznych ro?lin, ró?norodne dzikie zwierz?ta, które zamieszkuj? te obszary.
Zapraszamy do biblioteki na wystaw? do ko?ca kwietnia ,oraz zach?camy do czytania literatury popularnonaukowej .
90 rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczy?skiego
W zwi?zku z t? rocznic? przygotowano wystaw? po?wi?con? wojennemu poecie. Wyeksponowano biografi? poety, fotografie z jego ?ycia oraz opis twórczo?ci wraz z ksi??kami dost?pnymi w bibliotece.
W czasie okupacji Krzysztof Kamil Baczy?ski opublikowa?
4 tomiki poezji: Zamkni?ty echem (lato 1940), Dwie mi?o?ci (jesie? 1940), Wiersze wybrane (maj 1942), i sk?adk? ?piew z Po?ogi (1944). Jego wiersze pojawi?y si? tak?e w konspiracyjnych antologiach poezji: Pie?ni Niepodleg?ej (1942) i S?owie prawdziwym (1942).
Krzysztof Kamil Baczy?ski uznawany zosta? za jednego z najwybitniejszych poetów okresu okupacji.
Mi?dzynarodowy Dzie? Pami?ci o Ofiarach Holokaustu
W Czytelni dla Doros?ych przygotowano okoliczno?ciow? wystaw? w oparciu o ilustracje, broszury i ksi??ki przedstawiaj?ce histori? polskich ?ydów. Wyeksponowany zosta? tu okres II Wojny ?wiatowej, a szczególnie informacje dotycz?ce ?ódzkiego getta.
S?owo Holocaust (spolszczone Holokuast) - to termin pochodz?cy z ko?cielnej ?aciny b?d?cy adaptacj? greckiego wyra?enia oznaczaj?cego spalenie w ca?o?ci ofiary. Obecnie s?owo to powszechnie oznacza prze?ladowanie i zag?ad? milionów ?ydów.
W dniu wybuchu II wojny ?wiatowej w Brzezinach mieszka?o oko?o 6.850 ?ydów. W lutym 1940 roku utworzone zosta?o tu getto. Pochodz?cy z Brzezin Eliezer Zyskind, któremu uda?o si? przetrwa? Holocaust, tak wspomina? te dni: "Nie wolno, nie wolno - nic ?ydom nie by?o wolno. Nie mieli?my ?adnych praw". Po wojnie w oparciu o wspomnienia Eliezera Zyskinda, jego ?ona Sara napisa?a ksi??ki "?wiat?o w dolinie ?ez" i „Skradzione lata”, które s? w bibliotece.
Feriolandia w Bibliotece
Przez dwa tygodnie ferii od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 10.00 do 14.00 czytelnia Biblioteki zamieni?a si? na sal? zabaw dla ponad 30 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Przygotowano wiele ciekawych bezp?atnych zaj?? ph. „ Feriolandia w krainie Pani Zimy”. Uczestnicy ferii sp?dzali czas atrakcyjnie i bezpiecznie maj?c do dyspozycji trzy stanowiska komputerowe, gry planszowe, puzzle, wspania?y ksi?gozbiór z pi?knymi bajkami i ba?niami do zabaw z literatur? tj. zgaduj-zgadule, rebusy , by?o g?o?ne czytanie, a tak?e zaj?cia plastyczne i prace r?czne.
20 stycznia zawita? do biblioteki teatr ART-RE z Krakowa w przedstawieniu pt. "Wilk i Zaj?c", które pe?ne komicznych sytuacji bardzo podoba?o si? dzieciom.
W ostatnim dniu zaj?? odby?a si? karnawa?owa zabawa ,na któr? dzieci przygotowa?y ciekawe stroje i maski, a s?odki pocz?stunek by? mi?ym akcentem zako?czenia ferii.

Jan Twardowski dla dzieci
W Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej wystawa ph."W ?wiecie poezji Ksi?dza Jana Twardowskiego" z okazji 5 rocznicy ?mierci poety .
Ks. Jan Twardowski urodzi? si? w Warszawie w 1915 r. Pierwszy jego tomik poetycki ukaza? si? w 1937 r. dwa lata po zaliczeniu egzaminu maturalnego. Od 1959 r. ks. Jan Twardowski by? rektorem ko?cio?a sióstr Wizytek w Warszawie, gdzie g?osi? kazania dla dzieci, którym pó?niej zadedykowa? m.in. zbiory: "Zeszyt w kratk?" oraz "Patyki i patyczki".
We wst?pie jednej z jego ksi??ek dla dzieci napisano: "Poezja ks. Jan Twardowskiego dotyka najprostszych, codziennych do?wiadcze? cz?owieka, w nich pozwala odnale?? to, co tworzy sens i g??bok? perspektyw? ?ycia. Poeta nie podejmuje wielkich dylematów moralnych, nie roztrz?sa zagadek teologicznych, nie pyta, sk?d ?wiat i po co wielkie dzie?o stworzenia. Jego poezja jest zapisem drogi, jak? przebywa cz?owiek w poszukiwaniu dzieci?stwa utraconego wraz z wchodzeniem w dojrza?o??. Jest to dos?ownie próba realizacji ewangelicznego wezwania, by "sta? si? jak dzieci".


Biblioteka w walce z uzale?nieniami
W Miejskiej Bibliotece Publiczne 13 stycznia rozpocz?to cykl spotka? pod has?em profilaktyka i edukacja dla dzieci i m?odzie?y "Walczymy z uzale?nieniami". Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy Ib brzezi?skiego gimnazjum, którzy przybyli do biblioteki pod opiek? nauczycielki Agnieszki Wi?clewskiej. Pierwsz? prelekcj? zaprezentowa?a Pani Barbara Kosma - pracownik ds. promocji zdrowia i o?wiaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tematem o zgubnym na?ogu palenia tytoniu po??czon? z sugestywnym pokazem multimedialnym. Ch?tni mogli tak?e przej?? test na zawarto?? tlenku w?gla w wydychanym powietrzu, dzi?ki, któremu mo?na okre?li?, kto pali papierosy. Ci, którzy poddali si? badaniu przeszli go pozytywnie jako wolni od zgubnego na?ogu. Na zako?czenie spotkania uczniowie gimnazjum otrzymali ulotki oraz gad?ety promuj?ce ?ycie wolne od na?ogu palenia tytoniu.


Plan ferii zimowych
Plan ferii zimowych w Oddziale dla Dzieci MBP w Brzezinach

17.01.2011 – 28.01. 2011
w godz. 10:00 - 14:00

pod has?em „ Feriolandia czyli w krainie Pani Zimy”


17.01 Spotkanie w Feriolandii – gry i zabawy – zaj?cia integracyjne

18.01 Zimowa kraina – kola? – zaj?cia plastyczne

19.01 S?owna abrakadabra – czyli zabawy literackie na podstawie tekstów
J. Brzechwy, J. Tuwima , J.L Kerna i innych

20.01 Przedstawienie teatralne p.t. "Wilk i Zaj?c" w wyk. aktorów z Teatru "ART-RE" z Krakowa.

21.01 Laurki i ?yczenia dla Babci i Dziadka – zaj?cia plastyczne

24.01 Mini warsztaty komputerowe – gry i zabawy internetowe

25.01 Budujemy karmniki dla ptaków – zaj?cia techniczne

26.01 „Królowa ?niegu”, „Pani Zima” - g?o?ne czytanie bajek - zaj?cia
plastyczne / wycinanki z kolorowego papieru/

27.01 Sporty zimowe - portrety znanych sportowców – zaj?cia plastyczne

28.01 Zabawa w Feriolandii , zimowe przeboje muzyczne, s?odki pocz?stunek


Organizator zastrzega, i? plan zaj?? mo?e ulec zmianie , po ustaleniu grupy
uczestników /ilo?? ch?tnych, wiek /.- mog? by? wycieczki lub wyst?p grupy
teatralnej.

FERIE ZIMOWE 2011
Miejska Biblioteka Publiczna Oddzia? dla Dzieci
zaprasza dzieci i m?odzie?
do sp?dzenia ferii zimowych w bibliotece
w dniach 17 - 28 stycze? 2011r. w godz.10 : 14
Zapisy w Oddziale dla Dzieci
Szcz??liwego Nowego Roku
Strona 10 z 59 << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Losowe Zdjęcie
3
3
Pod Niebem Pary?a
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005