Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiCzwartek, Lipiec 18, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy







 

 

Spotkanie dotycz?ce Jana Heweliusza


Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima serdecznie zaprasza na spotkanie z prezesem Oddzia?u ?ódzkiego Polskiego Towarzystwa Mi?o?ników Astronomii Panem Mieczys?awem Borkowskim, dyrektorem Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w ?odzi, w dniu 6 maja (pi?tek) 2011 r o godz.10.00 dotycz?ce Jana Heweliusza - prezentacja sylwetki, w zwi?zku z obchodami Roku Jana Heweliusza. Dodatkowo zostanie zaprezentowany teleskop jako narz?dzie obserwacyjne.
Dotacja z Orange dla biblioteki


Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach mo?e si? pochwali?, ?e otrzyma?a dotacje w programie Fundacji Orange "Akademia Orange dla bibliotek". G?ównym celem tego programu jest wzmocnienie informacyjnej i spo?ecznej roli biblioteki publicznej w ma?ych miastach. Dzi?ki temu maj? sta? si? one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacji, kultury i edukacji. Dotacj? mo?na wykorzysta? m.in. na zapewnienie dost?pu do szerokopasmowych ??czy internetowych. ?rodki te spo?ytkuje w ten sposób tak?e Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach.
Wystawa fotografii w bibliotece
W Miejskiej Bibliotece Publicznej wystaw nie brakuje. Niedawno pisali?my o ekspozycji prezentuj?cej lasy tropikalne, nast?pnie garncarstwo z Bolimowa, w tym numerze opisujemy prezentacj? kwiatów, a ca?kiem niedawno do biblioteki zawita?a kolejna wystawa – tym razem s? to fotografie Micha?a Ludwiczaka.


Micha? Ludwiczak – jest cz?onkiem ?ódzkiego okr?gu Zwi?zku Polskich Fotografów Przyrody Fotografia pasjonuje go od kilkunastu lat. Patrzenie na ?wiat przez wizjer aparatu jest dla niego czym? co daje niepowtarzalne doznania. Jak opisuje „ fotografia pchn??a mnie w podró? do wielu ciekawych miejsc i da?a mo?liwo?? obcowania z natur?. Fotografia przyrody jest tym, co powoduje, ?e cz?owiek odpoczywa od trudów codzienno?ci,mog?c jednocze?nie by? blisko przyrody i sta? si? swojego rodzaju my?liwym”. Przez lata do?wiadcze? fotograficznych Micha Ludwiczak u?ywa? ró?nego rodzaju sprz?tu daj?cego kilka formatów zdj??. Rozwój techniki cyfrowej zmieni? spojrzenie na t? dziedzin? sztuki i otworzy? nowe mo?liwo?ci zarówno twórcze jak i prezentacyjne. Fotografie Micha?a Ludwiczaka mo?na obejrze? w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach.
Kwiaty z Bolimowa ju? w bibliotece

Zdj?cie Tomasz Guzek


Niedawno zapowiadali?my wystaw? po?wi?conej bibu?kowym kwiatom z Bolimowa. Obecnie mo?n? j? ju? ogl?da? w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Kwiaty w swych kszta?tach nawi?zuj? do prawdziwych ro?lin. Niczym naturalne kusz? nas form? i ró?nobarwno?ci?. Warto zobaczy? te dzia?a sztuki ludowej.
Warto tu przypomnie? Bolimów jako o?rodek wytwarzania kwiatów bibu?kowych zaistnia? od roku 1993, a sta?o si? to za spraw? Teresy Mechockiej, która w odpowiedzi na program Ministerstwa Kultury i Sztuki pod has?em. " Gin?ce zawody" rozpocz??a z bardzo dobrym efektem "produkcj?" kwiatów z bibu?ki. Kwiaty Teresy Mechockiej promuj? bolimowsk? sztuk? ludow? w kraju i zagranic? . Poprzez warsztaty i zaj?cia plastyczne w bolimowskim o?rodku kultury twórczyni uczy tej trudnej sztuki tak?e liczne grono dzieci i m?odzie?y. Kwiaty Teresy Mechockiej znacznie ró?ni? si? od tradycyjnych ?owickich bukietów, które mia?y stylizacj? formy i wysnut? z fantazji kolorystyk?. Bibu?kowe kwiaty z Bolimowa s? bardzo realistyczne, maj? swoje odniesienie do kwiatów, które na co dzie? mo?emy odnale?? w otoczeniu.
Miejska biblioteka promuje turystyk?


W ubieg?ym tygodniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby?a si? prelekcja na temat najwy?szych polskich gór – Tatr. Informacje w tym zakresie przekazywa? Krzysztof Pietruszewski – prezes ?ódzkiego oddzia?u Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego. Na widowni zasiedli uczniowie brzezi?skiego gimnazjum.
Warto tu wspomnie? ?e Polskie Towarzystwo Tatrza?skie jest najstarsz? organizacj? turystyczn? w Polsce, której pocz?tki si?gaj? 1873 r. W 1950 r. zosta?a ona rozwi?zana i przekszta?cona w PTTK. W okresie III RP Polskie Towarzystwo Tatrza?skie zosta?o reaktywowane. Obecnie w Polsce organizacja liczy 4000 cz?onków, w tym rejestrach ?ódzkiego oddzia?u figuruje 79 osób. Ogólnie propagujemy w?drówki po górach – wyja?nia prezes Krzysztof Pietruszewski. Raz do roku w ?odzi organizowane s? Dni Gór, które wkrótce si? rozpoczn?. W dniach 13 do 15 kwietnia w ?ódzkim Domu Kultury nie zabraknie ró?norodnych prezentacji poczynaj? od ukazania Wzniesie? ?ódzkich, a ko?cz?c opowie?ciami o Himalajach.
Styczno?? z ?ódzkim oddzia?em Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego mia?o ju? wielu brzezi?skich uczniów. W 2006 r. organizacja przeprowadzi?a bowiem konkurs dla m?odzie?y, w którym najliczniejsza grupa uczestników pochodzi?a z Brzezin. Dla tych, którzy chcieliby bli?ej pozna? dzia?alno?? Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego podajemy adres strony internetowej: www.pttlodz.org . Spotkania cz?onków ?ódzkiego oddzia?u organizowane s? w ?rody o godzinie 18 w sali 313 ?ódzkiego Domu Kultury. Jak zapowiada dyrektor MBP – Danuta Wylaz?owska kolejne spotkania z górami planowane s? tak?e w brzezi?skiej bibliotece.
Zach?camy do obejrzenia zdj?? i prelekcji multimedialnej Pana Krzysztofa Pietruszewskiego Prezesa Oddzia?u ?ódzkiego Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego pt: "Spojrzenie na Tatry", która odby?a si? w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach w dniu 7 kwietnia 2011 roku o godz. 10:30

Galeria zdj??


Prezentacja PPT
Wystawa fotograficzna


Serdecznie zapraszamy na wystaw? fotograficzn?
Pana Micha?a Ludwiczaka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach


Micha? Ludwiczak jest cz?onkiem Zwi?zku Polskich Fotografów Przyrody (Okr?g ?ódzki). Fotografia jest jego pasj? od kilkunastu lat i przez ten czas sta?a si? dla niego czym? specjalnym, czym? bez czego nie potrafi ?y?. Patrzenie na ?wiat przez wizjer aparatu jest dla niego czym? co daje niepowtarzalne doznania.
O lesie w bibliotece

Zdj?cie Tomasz Guzek


Rok 2011 to Mi?dzynarodowy Dzie? Lasu. Nie zapomnieli o tym tak?e pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, którzy w ostatnich tygodniach przygotowali wystaw? po?wi?con? lasom tropikalnym, w ostatnich dniach zorganizowali spotkanie z pracownikiem Parku Krajobrazowego Wzniesie? ?ódzkich - specjalist? do spraw ochrony przyrody - Ludwikiem Samosiejem.
Prelekcja pod has?em "Lasy i ich mieszka?cy" by?a niezwykle interesuj?ca. Ludwik Samosiej raczy? uczniów licznymi ciekawostkami dotycz?cymi ro?lin i zwierz?t odwo?uj?c si? przy tym do znanych w szkole wierszyków np. "dzik jest dziki, dziki jest z?y, dzik ma bardzo ostre k?y". Uczniowie Szko?y Podstawowej nr 1 z uwag? ws?uchiwali si? w prezentowane przez fachowca informacje, które ilustrowa? slajdami .
Zdobyt? w bibliotece wiedz? uczniowie b?d? mogli obecnie wykorzystywa? wybieraj?c si? do lasu. Ka?dy tam obecnie powinien zajrze?, gdy? jest to okres, gdy wszystko si? budzi do ?ycia i mo?na spotka? tam wiele interesuj?cych rzeczy. Na przyk?ad aktualnie mo?na zobaczy? kwitn?c? leszczyn?. Warto tu nie tylko podziwia? znane wielu kwiaty m?skie, ale równie? poszuka? male?kich kwiatów ?e?skich, z których powstaj? orzechy - radzi Ludwik Samosiej. W Parku Krajobrazowym Wzniesie? ?ódzkich mo?na zobaczy? te? liczne zwierz?ta m.in. sarny i czaple. Od niedawna mieszka?cem parku tych lasów jest tak?e bóbr.Warto wspomnie?, ?e Park Krajobrazowy Wzniesie? ?ódzkich obchodzi w tym roku 15-lecie istnienia. W nawi?zaniu do tej rocznicy oraz kontynuuj?c obchody Mi?dzynarodowego Roku Lasu w brzezi?skiej bibliotece planowana jest ju? kolejna wystawa - informuje Maria Witkowska z MBP. Zapraszamy wi?c po wiedz? do biblioteki, a pó?niej ?yczymy udanych le?nych wycieczek.
Wkrótce nowa wystawa w bibliotece
Niedawno pisali?my o wystawie po?wi?conej wyrobom garncarskim z Bolimowa. Warto wiedzie?, ?e Bolimów to tak?e znany o?rodek wytwarzania bibu?kowych kwiatów. Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna przygotowuje wystaw? po?wi?con? temu tematowi, co b?dzie niejako kontynuacj? wcze?niejszej ekspozycji.
Bolimów jako o?rodek wytwarzania kwiatów bibu?kowych zaistnia? od roku 1993, a sta?o si? to za spraw? Teresy Mechockiej, która w odpowiedzi na program Ministerstwa Kultury i Sztuki pod has?em. " Gin?ce zawody" rozpocz??a z bardzo dobrym efektem "produkcj?" kwiatów z bibu?ki. Kwiaty Teresy Mechockiej promuj? bolimowsk? sztuk? ludow? w kraju i zagranic? . Poprzez warsztaty i zaj?cia plastyczne w bolimowskim o?rodku kultury twórczyni uczy tej trudnej sztuki tak?e liczne grono dzieci i m?odzie?y. Kwiaty Teresy Mechockiej znacznie ró?ni? si? od tradycyjnych ?owickich bukietów, które mia?y stylizacj? formy i wysnut? z fantazji kolorystyk?. Bibu?kowe kwiaty z Bolimowa s? bardzo realistyczne, maj? swoje odniesienie do kwiatów, które na co dzie? mo?emy odnale?? w otoczeniu. Niebawem wi?c w Miejskiej Bibliotece Publicznej przyb?dzie kolejna ciekawa wystawa, o której terminie z pewno?ci? poinformujemy.
Wystawa kwiatów niebawem
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
zaprasza na wystaw?
kwiatów bibu?kowych
Pani Barbary Myczki i Pani Teresy Machockiej z Bolimowa.


Od roku 1993 Bolimów zaistnia? jako o?rodek wytwarzania kwiatów bibu?kowych, a sta?o si? to za spraw? Teresy Mechockiej, która w odpowiedzi na program Ministerstwa Kultury i Sztuki ph. ” Gin?ce zawody” rozpocz??a, i to z dobrym efektem, ”produkcj?” kwiatów z bibu?ki. Kwiaty Teresy Mechockiej promuj? bolimowsk? sztuk? ludow? w kraju i zagranic? . Poprzez warsztaty i zaj?cia plastyczne w bolimowskim o?rodku kultury twórczyni ta nauczy?a liczne grono dzieci i m?odzie?y trudnej sztuki wytwarzania kwiatów z ró?nokolorowej bibu?ki.
Kwiaty Teresy Mechockiej znacznie ró?ni? si? od tradycyjnych ?owickich bukietów, które mia?y stylizacj? formy i wysnut? z fantazji kolorystyk?. Bibu?kowe kwiaty z Bolimowa s? bardzo realistyczne, maj? swoje odniesienie do kwiatów, które na co dzie? mo?emy odnale?? w swoim otoczeniu.
"Spojrzenie na Tatry"

Serdecznie zapraszamy 7 kwietnia 2011 roku o godz. 10:30 na prelekcj? multimedialn? Krzysztofa Pietruszewskiego Prezesa Oddzia?u ?ódzkiego Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego pt: "Spojrzenie na Tatry"

Strona 8 z 59 << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Losowe Zdjęcie
8
8
Prelekcja-?wiatowy Rok Planety Ziemia
UDZIAŁ W PROGRAMACH







 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005