Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiSobota, Czerwiec 15, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

O Sienkiewiczu w bibliotece
Kolejna wystawa popularyzuj?ca twórczo?? pisarsk? w Miejskiej Bibliotece Publicznej po?wi?cona zosta?a Henrykowi Sienkiewiczowi. W tym roku wypada bowiem 95 - rocznic? jego ?mierci - wyja?nia bibliotekarka Maria Witkowska, która przygotowa?a ekspozycj?. Znajdziemy tu portret pisarza, biografi? oraz zbiorowe wydanie wszystkich jego dzie?.
Henryk Sienkiewicz - urodzi? si? 5 maja 1946 r. w zubo?a?ej rodzinie szlacheckiej w Woli Okrzejskiej. Jego ojciec Józef Sienkiewicz wywodzi? si? z Tatarów osiad?ych na Litwie. Henryk mia? jeszcze cztery siostry i brata. Jego rodzina przebywaj?c w ró?nych miejscowo?ciach ostatecznie na sta?e osiedli?a si? w Warszawie. Tu Henryk rozpocz?? nauk? w gimnazjum, gdzie te? zdoby? pierwsz? nagrod? literack? za wypracowanie "Mowa ?ó?kiewskiego do wojska pod Cecor?". Wskutek trudnej sytuacji materialnej rodziny przysz?y pisarz zmuszony by? podj?? w wieku 19 lat prac? guwernera. Pó?niej zgodnie z wol? rodziców podj?? studia na Wydzia? Lekarskim Szko?y G?ównej w Warszawie. Zrezygnowa? jednak z medycyny przenosz?c si? na studia prawnicze, które tak?e porzuci? dla edukacji na Wydziale Filologiczno-historycznym. Prawdopodobnie te? w tym czasie napisa? swoj? pierwsz? nieopublikowan? powie?? "Ofiara" oraz pracowa? nad pierwsz? opublikowan? powie?ci? "Na marne". Nieco wcze?niej debiutowa? jako dziennikarz, gdy w 1869 r. Przegl?d Tygodniowy zamie?ci? jego recenzj? sztuki teatralnej, a Tygodnik Ilustrowany rozprawk? literacko-historyczn? o Miko?aju S?pie Sarzy?skim. Po powie?ci "Na marne" wyda? "Humoreski z teki Worszy??y" oraz zwane ma?? trylogi? powie?ci "Stary s?uga", "Hania" i "Selim Mirza". W tym okresie bywa? w Warszawie m.in. w salonie aktorki Heleny Modrzejewskiej, z któr? oraz grup? innych znajomych wyruszy? w podró? do Ameryki. W owym czasie wyjazdy takie by?y w Polsce rzadko?ci? st?d w prasie ukaza?y si? jego korespondencje "Listy z podró?y do Ameryki", które zyska?y znaczn? popularno??. Pod wp?ywem tego wyjazdu powsta?y te? takiej utwory jak "Komedia pomy?ek", "Przez stepy", "Za chlebem", "Latarnik", "Sachem". Wracaj?c z Ameryki Henryk Sienkiewicz zatrzyma? si? w Londynie oraz Pary?u, gdzie pozna? nawy pr?d literacki zwany naturalizmem. W tym okresie powsta?a nowela "Janko Muzykant". Nie zwi?za? si? jednak Sienkiewicz na trwale z naturalizmem, gdy? ju? po dwóch latach w wydanych drukiem odczytach wypowiada? si? o nim krytycznie. By? ju? w tym czasie na tyle popularn? osob?, ?e na?ladowano go w kwestii wygl?du. Henryk Sienkiewicz o?eni? si? z Mari? Sietkiewiczówn?. Urodzi?o im si? dwoje dzieci Henryk Józef i Jadwiga Maria. Szcz??cie rodzinne nie trwa?o jednak d?ugo, gdy? Maria Sietkiewiczówna po czterech latach ma??e?stwa zmar?a w 1885 r . na gru?lic?. Rok wcze?niej Henryk Sienkiewicz opublikowa? w odcinkach w warszawskim "S?owie" i krakowskim "Czasie" swoj? wielk? powie?? historyczn? "Ogniem i Mieczem". Pisarz dzi?ki niej sta? si? niezwykle popularny, cho? krytykowano go równocze?nie z przeinaczenia historyczne. Wydanie kolejnych dwóch powie?ci "Potopu" oraz "Pana Wo?odyjowskiego" przynios?o mu pozycj? najpopularniejszego polskiego pisarza. Dzie?em, dzi?ki któremu zdoby? mi?dzynarodowy rozg?os by?a przet?umaczona na wiele j?zyków powie?? "Quo vadis". W w 1900 r uko?czy? te? pisanie "Krzy?aków". W tym samym roku z okazji 25 - leci jego pracy twórczej otrzyma? od narodu maj?tek ziemski w Obl?gorku, gdzie utworzy? ochronk? dla dzieci, czyli wspó?czesny dom dziecka. Uniwersytet Jagiello?ski nada? mu natomiast tytu? doctora honoris causa. Ukoronowaniem jego dzia?alno?ci literackiej by?a nagroda Nobla przyznana w 1905 r. za ca?okszta?t twórczo?ci. W 1910 wyda? jeszcze znan? powie?? dla m?odzie?y "W pustyni i puszczy". Zmar? w 1916 r w Szwajcarii, gdzie wyjecha? po wybuchu I Wojny ?wiatowej. Jego szcz?tki przewieziono do katedry ?w. Jan w Warszawie. Spoczywa tam obok innych znanych Polaków. Warto jeszcze wspomnie? s?owa jakie Henryk Sienkiewicz wyg?osi? podczas odbierania nagrody Nobla, gdzie o b?d?cej pod zaborami Polsce mówi? "G?oszono j? umar??, a oto jeden z tysi?cznych dowodów, ?e ?yje, ..., g?oszono j? podbit?, a oto nowy dowód, ?e umie zwyci??a?".
Zdj?cia z wystawy fotograficznej

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima
serdecznie zaprasza
na wystaw? fotograficzn?
pt: "Tatrza?ska Pasja"
?ódzkiego Oddzia?u Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego


Wystawa fotograficzna zosta?a obj?ta patronatem
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ?ódzkiego
GALERIA ZDJ??

Tydzie? bibliotek
Tydzie? Bibliotek to ogólnopolski program realizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ma on na celu upowszechnianie czytelnictwa, roli bibliotek w ?yciu spo?ecznym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji ró?norodnych form pracy z czytelnikami Ukazywane jest tu te? znaczenie ksi??ki dla kultury i post?pu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego, zw?aszcza m?odego pokolenia. Program rozpoczyna si? z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja.
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach na Tydzie? Bibliotek przygotowa?a szereg atrakcji. Zago?ci?a tu m.in. wystawa obrazów Joanny Milczewskiej i lamp witra?owych Dariusza Drzewieckiego, o czym piszemy w odr?bnym artykule. Kolejn? ekspozycj? na temat Tatr przygotowa? ?ódzki Oddzia? Towarzystwa Tatrza?skiego, o czym napiszemy szerzej w przysz?ym tygodniu. Obie wystawy b?dzie mo?na ogl?da? do ko?ca maja. Nie oby?o si? tak?e bez ciekawych spotka?. Do Brzezin przyjecha? Mieczys?aw Borkowski - dyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w ?odzi, o czym informujemy równie? w osobnym tek?cie. W ramach Tygodnia Bibliotek brzezi?ska placówka w??czy?a si? równie? w akcj? "Olej stado!,B?d? czarn? owc?!". Jej celem jest promocja czytelnictwa, gdy? wed?ug ostatnich bada? Biblioteki Narodowej, 56% Polaków nie czyta ksi??ek. Na koniec niespodzianka. Brzezi?ska biblioteka wprowadzi?a amnesti? biblioteczn? pod has?em "Maj bez kar". Czytelnicy, którzy niezgodnie z regulaminem biblioteki przetrzymuj? ksi??ki b?d? mogli zwróci? je w tym miesi?cu nie ponosz?c kar finansowych. Warto wi?c zagl?da? do biblioteki do czego zach?ca te? tegoroczne has?o Tygodnia Bibliotek: "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodz?".
Wizyta astronomów


W ubieg?ym tygodniu brzezi?sk? Miejsk? Bibliotek? Publiczn? odwiedzili dwa pracownicy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w ?odzi - dyrektor tej placówki Mieczys?aw Borkowski oraz jego wspó?pracownik Remigiusz Jab?o?ski.
Przygotowali oni prelekcj? na temat Jana Heweliusza - gda?skiego astronoma i konstruktora instrumentów naukowych, któremu jest po?wi?cony rok 2011. Zaj?cia odbywa?y si? w dwóch grupach. Najpierw na widowni zasiedli uczniowie Szko?y Podstawowej w Bogdance, a nast?pnie brzezi?skiego gimnazjum. Po cz??ci teoretycznej przygotowano prezentacj? teleskopu, który zosta? rozstawiony w ogrodzie biblioteki. Warto wspomnie?, ?e w siedzibie ?ódzkiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w ?odzi przy ulicy Pomorskiej 16 na co dzie? odbywaj? zaj?cia dla uczniów w ramach lekcji astronomii, fizyki, czy geografii. W ka?dy pierwszy czwartek miesi?ca jest tu równie? organizowany pokaz nieba, natomiast w ostatni czwartek miesi?ca spotkania Polskiego Towarzystwa Mi?o?ników Astronomii. Zainteresowanym t? dziedzin? nauki podajemy adresy stron internetowych ?ódzkiego planetarium i towarzystwa mi?o?ników astronomii: www.planetarium.toya.net.pl , www.ptma-lodz.astronomia.pl

GALERIA ZDJ??

Niezwyk?a biografia niezwyk?ego cz?owiekaRok 2011 nazwany Rokiem Mi?osza stwarza okazj? do tego, ?eby bli?ej przyjrze? si? sylwetce poety. Wszystkich, którzy chcieliby pozna? ?ycie naszego noblisty zach?camy do lektury, ksi??ki Andrzeja Franaszka pt: „Mi?osz. Biografia”. Ksi??k? mo?na wypo?yczy? w brzezi?skiej bibliotece.
To ciekawa i barwna historia ?ycia Czes?awa Mi?osza naszkicowana na tle wydarze? historycznych minionego stulecia. ?ycie poety i prozaika owiane by?o zawsze woalem tajemnicy. Nierzadko jego ?yciowe wybory by?y przedmiotem krytyki. Si?gaj?c po t? ksi??k? poznajemy lepiej przede wszystkim Mi?osza jako cz?owieka, który boryka? si? z ?yciem, które od wczesnej m?odo?ci podporz?dkowane by?o pisaniu. Andrzej Franaszek materia?y do swojej ksi??ki zbiera? przez wiele lat. Dotar? do ludzi i miejsc z którymi poeta mia? styczno??. Dzi?ki temu mo?emy odkrywa? nieznane dotychczas fakty z jego ?ycia. Autor nie unika tak?e tematów trudnych i kontrowersyjnych. Nie jest to biografia hymn na cze?? wielkiego poety ale próba opowiedzenie historii ?ycia Czes?awa Mi?osza, takim jakim by?o naprawd?. Zgodnie ze znanym powiedzeniem, ?e poet? si? bywa, a cz?owiekiem si? jest – Mi?osz tak?e przede wszystkim by? cz?owiekiem. Kochaj?cym m??em zdolnym do po?wi?ce? dla chorej ?ony, kochaj?cym ojcem, którym umiera? z t?sknoty za dzieckiem, kiedy zosta? pozbawiony mo?liwo?ci kontaktu z rodzin?. A gdzie? tam dopiero potem by? jednym z najwi?kszych twórców XX wieku.
Warto si?gn?? po t? niezwykle ciekaw? histori?, która pokazuje nam Czes?awa Mi?osza w nieznanej dotychczas ods?onie.
Jeszcze raz o malarstwie i lampach


Cho? ju? raz pisali?my o wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach, gdzie prezentowane jest malarstwo Joanny Milczewskiej i lampy witra?owe Dariusza Drzewieckiego, to ze wzgl?du na poziom tej ekspozycji obj?tej patronatem miesi?cznika "Bibliotekarz" postanowili?my poszerzy? przedstawione wcze?niej informacje.
Joanna Milczewska - rocznik 1969 uko?czy?a warszawskie Pa?stwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Gersona ze specjalno?ci? wystawiennictwo. Obecnie zajmuje si? malarstwem sztalugowym oraz grafik? komputerow?. W pierwszym okresie twórczo?ci zafascynowana by?a obrazami „wielkich mistrzów”. Tworzy?a wówczas pastisze czyli dzie?a na?laduj?ce styl m.in. Moneta, Cezanne, Leonarda da Vinci, Rembrandta, Aivazovskiego. Obecnie zauroczona pi?knem pejza?u polskiego "szuka pi?knych miejsc, wzruszaj?cych i niepowtarzalnych", które "chwyta w swoich obrazach". Jest zafascynowana m.in. ziemi? lubelsk?, sandomiersk? i terenami nadwi?la?skimi. Obrazy tworzy w pracowni w St??ycy ko?o Lublina.
Dariusz Drzewiecki to warszawianin, który produkcj? lamp traktuje jako hobby. Z zawodu jest technikiem mechanikiem i kiedy? pracowa? w firmie produkuj?cej witra?e.
Zach?camy do odwiedzania opisywanej ekspozycji, któr? w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach b?dzie mo?na ogl?da? do ko?ca maja.


Obie wystawy obj?te s? patronatem medialnym "Bibliotekarza"Galeria

?yczenia
Z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek pragn? ?yczy? wszystkim Bibliotekarzom wytrwa?o?ci i energii w ?yciu prywatnym i zawodowym. Niech ?mudna, ale jak?e pi?kna praca w?ród ksi??ek, daje Pa?stwu moc zadowolenia i satysfakcji.

Danuta Wylaz?owska
Dyrektor MBP Brzeziny

Kolejna wystawa fotograficzna

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima
serdecznie zaprasza
na wystaw? fotograficzn?
pt: "Tatrza?ska Pasja"
?ódzkiego Oddzia?u Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego


Wystawa fotograficzna zosta?a obj?ta patronatem
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ?ódzkiegoFryderyk Chopin-spotkanie

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima
serdecznie zaprasza
na spotkanie z pracownikami
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
które odb?dzi? si? w bibliotece
w dniu 24 maja 2011 r. (wtorek) o godz. 10:30

"Maj bez kar" czyli amnestia biblioteczna
Akcja "Maj bez kar" czyli amnestia biblioteczna – Zalegasz z ksi??kami ju? od d?u?szego czasu i boisz si? przyj?? do biblioteki?
Otrzyma?e? upomnienie lub nawet kilka z rz?du i obawiasz si? wysokiej kary za przetrzymanie ksi??ek? Je?li tak, to nasza propozycja skierowana jest w?a?nie do Ciebie!
Odwied? Bibliotek? w maju! Maj - miesi?cem amnestii dla wszystkich d?u?ników zalegaj?cych z ksi??kami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach
Czekamy na ksi??ki! Oddaj ksi??k? bez obaw! Bez kar i z u?miechem!
Strona 6 z 59 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Losowe Zdjęcie
21
21
Bibliowakacje
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005