Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiCzwartek, Lipiec 18, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Mi?dzynarodowy Rok Lasów 2011 r. - spotkanie


W dniu 1 kwietnia 2011 r. o godz. 10:00
odb?dzie si? spotkanie z Pani? Katarzyn? Krakowsk?,
pracownikiem Parku Krajobrazowego Wzniesie? ?ódzkich.
Spotkanie b?dzie dotyczy?o Mi?dzynarodowego Roku Lasów 2011 r.
Wynajemn sal
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach dysponuje nast?puj?cymi pomieszczeniami:
- sala – czytelnia dla doros?ych, wyposa?ona w krzes?a i sto?y,
- sala - czytelnia dla dzieci, wyposa?ona w krzes?a i sto?y,
W salach Biblioteki w Brzezinach mo?na zorganizowa? konferencje, sesje, wyk?ady, pokazy, wystawy. Organizatorów imprez obowi?zuje stosowanie si? do "Zasad wynajmu sal"
Istnieje tak?e mo?liwo?? organizowania wystaw w czytelni, na I pi?trze oraz w holu na dole

ZASADY WYNAJMU SAL


1. Cen? wynajmu reguluje "Umowa najmu". Warunkiem wynaj?cia sali jest dokonanie przelewu na konto bankowe biblioteki.
2. Sale s? wynajmowane w godzinach dzia?alno?ci Biblioteki w dni powszednie. Wynajem w pozosta?ych godzinach mo?e by? przedmiotem odr?bnych ustale?.
3. Wynajmuj?cy mo?e - w porozumieniu z Bibliotek? - dowolnie aran?owa? wystrój sal pod warunkiem niezw?ocznego przywrócenia poprzedniego wygl?du po zako?czeniu imprezy. Unika? nale?y aran?acji, naruszaj?cej normalny tok obs?ugi u?ytkowników.
4. Organizatorzy imprez mog? zapewnia? pocz?stunek dla swoich go?ci.
5. Wynajmuj?cy jest zobowi?zany do usuni?cia wszelkich szkód, jakie powstan? w trakcie imprezy.
6. Uczestnicy imprez mog? wnosi? swój baga? osobisty, okrycia i du?e torby.
7. Uczestnicy imprez mog? korzysta? z toalet wskazanych przez Bibliotek?.
8. Uczestników imprez obowi?zuje ca?kowity zakaz palenia wewn?trz budynku.
9. Pomi?dzy najemc? a wynajmuj?cym zostanie oddzielnie podpisana umowa najmu.


Informacje i rezerwacja pomieszcze?:


Danuta Wylaz?owska, tel. (46) 874-21-93,
email: biblioteka@mbp-brzeziny.pl,
strona internetowa www.mbp-brzeziny.pl
S?oneczko na Dzie? Kobiet
W marcu nie mog?o by? innego tematu spotkania klubu ma?ego czytetelnika „S?oneczko” jak ?wi?to Kobiet. Jest ono obchodzone od 1910 r. w wielu pa?stwach ?wiata dlatego motywem przewodnim zaj?? edukacyjnych w klubie by?o has?o „Kobiety na ?wiecie”. Nieod??cznym elementem Dnia Kobiet s? kwiaty to te? maluchy wykonywa?y kwiatki z kolorowej bibu?y. Gdy bibliotekarka czyta?a im ba?? braci Grimm o rozta?czonych ksi??niczkach zadaniem dzieci by?o narysowa? pi?kne, dziewcz?ce twarzyczki. Nowy klubowicz – czteroletni Maksymilian uk?ad natomiast z puzli kobiety z ró?nych stron ?wiata. Podsumowanie spotkania mia?o charakter bardzo literacki. Pani czyta?a dzieciom wiersze zwi?zane z 8 marca autorstwa Hanny ?ochockiej, Konstantego Ildefonsa Ga?czy?skiego oraz Tadeusza Kubiaka, które zamieszczono w ksi??ce „Uroczysto?ci pe?ne rado?ci dla klas I-III” opracowanej pod kierunkiem Ryszarda Przymusa.
Garncarska wystawa w bibliotece


W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach mo?emy obecnie wygl?da? niezwyk?? wystaw?. S? to wyroby garncarskie z warsztatu rodziny Konopczy?skich z Bolimowa. Kto? móg?by powiedzie?, có? niezwyk?ego jest w glinianych garnkach. Je?li jednak wie, ?e historia rodzinnego warsztaty garncarskiego si?ga po?owy XIX w., a kolejne pokolenia dopracowa?y si? w?asnego stylu w garncarstwie zwanego bolimowskim, to z pewno?ci? z ciekawo?ci? zajrzy do biblioteki zobaczy? te niecodzienne wyroby tradycyjnego rzemios?a.
Nie przypadkiem znany warsztat Konopczy?skich powsta? w Bolimowie. W po?owie XIX wieku dzia?a?o tu oko?o 20 garncarzy i by?o to jedno z g?ównych ?róde? utrzymania miejscowej ludno?ci. Po I Wojnie ?wiatowej dzia?alno?? w tym zawodzie wznowi?o 6 rzemie?lników, a po II Wojnie ?wiatowej ju? tylko dwóch. Do naszych czasów dotrwali wierni swojemu tradycyjnemu fachowi jedynie Konopczy?scy. Ich dzie?a odbiegaj? od typowych wzorów ludowych zarówno w technice produkcji, wygl?dzie, jak i sposobie dekoracji. Charakterystyczne cechy ich stylu to: bia?a lub jasnokremowa szklista polewa
oraz zdobienie malatur? z?o?on? z barwnych motywów ro?linnych i zwierz?cych. Najbardziej typowym motywem ozdobnym jest " bolimowski ptaszek", którego nie nie mo?na przypisa? do ?adnego konkretnego gatunku. Wzór ten cz?sto zast?puj? te? mniej lub bardziej stylizowane koguciki, go??bki, wróbelki, sikorki i motylki. Elementy ro?linne to zwykle polne kwiaty, ga??zki drzew, k?osy zbó?, czy ?d?b?a traw. Ornamenty te o bardzo zró?nicowanej i nieco wymy?lnej kolorystyce maj? równie? rozmaite kszta?ty.
Za swoje wyroby Konopczy?scy otrzymali wiele nagród oraz odznacze? resortowych i pa?stwowych. Ceramika Konopczy?skich prezentowana by?a na wielu wystawach w kraju i za granic?. Obecnie mo?na j? obejrze? tak?e w brzezi?skiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach.

Galeria zdj??

Wspomnienie Gabrieli Zapolskiej
W tym roku obchodzimy 90 rocznic? ?mierci Gabrieli Zapolskiej - polskiej dramatopisarki, powie?ciopisarki i publicystki. Temu wydarzeniu po?wi?cono w Miejskiej Bibliotece w Brzezinach wystaw?, gdzie prezentowana jest biografia pisarki i pozycje ksi??kowe jej autorstwa dost?pne w MBP.
Gabriela Zapolska (w?a?ciwie Maria Gabriela Korwin-Piotrkowska) – urodzi?a si? w 1857r. w rodzinie ziemia?skiej we wsi Podhajce na Wo?oniu.(obecnie cz??? Ukrainy) Edukacj? pobiera?a w rodzinnym domu, zak?adzie Sacré Coeur oraz w prywatnym Instytucie Wychowawczo-Naukowym we Lwowie. O?eni?a si? pó?niej z Konstantym ?nie?ko-B?ockim – ziemianinem ze ?mudzi. Spokojne ?ycie nie by?o jednak jej powo?aniem. W 1882 r. po zerwaniu wi?zi z rodzin? i m??em zosta?a aktork? i wyst?powa?a w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. Przez 5 lat przebywa?a tak?e w Pary?u. Sukcesy aktorskie odnios?a jednak dopiero po powrocie z zagranicy w krakowskim teatrze kierowanym przez Tadeusza Pawlikowskiego.
S?owo o Ignacym Krasickim
14 marca minie 210 lat od momentu ?mierci Ignacego Krasiskiego. Wspomnienie o tym poecie, prozaiku i publicyscie nazywanym „ksi?ciem polskich poetów” znajdziemy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach. Prezentowana jest tu biografia twórcy oraz jego dorobek literacki.Ignacy Krasicki urodzi? si? w 1735 r. w Dubiecku nad Sanem w rodzinie posiadaj?cej tytu? hrabiów ?wi?tego Cesarstwa Rzymskiego. By? spokrewniony z najbardziej wp?ywowymi rodami Rzeczypospolitej. W latach 1743-1750 kszta?ci? si? w Jezuickim Kolegium Lwowskim. W 1751 r. wst?pi? do seminarium duchownego misjonarzy przy ko?ciele ?w. Krzy?a w Warszawie. ?wi?cenia kap?a?skiej otrzyma? w 1759 r. Kolejne dwa lata sp?dzi? na studiach w Rzymie. Zaprzyja?ni? si? ze Stanis?awem Augustem Poniatowskim – przysz?ym królem. Wraz z rozpocz?ciem panowania przez Stanis?awa Augusta Poniatowskiego nast?pi? te? awans spo?eczny Ignacego Krasickiego.
Rok dla Mi?oszaDar

Dzie? taki szcz??liwy.
Mg?a opad?a wcze?nie, pracowa?em w ogrodzie.
Kolibry przystawa?y nad kwiatem kaprifolium.
Nie by?o na ziemi rzeczy, któr? chcia?bym mie?.
Nie zna?em nikogo, komu warto by?oby zazdro?ci?.
Co przydarzy?o si? z?ego, zapomnia?em.
Nie wstydzi?em si? my?le?, ?e by?em kim jestem.
Nie czu?em w ciele ?adnego bólu.
Prostuj?c si?, widzia?em niebieskie morze i ?agle.
Czes?aw Mi?osz


W tym roku mija 100 rocznica urodzin Czes?awa Mi?osza. Aby u?wietni? t? rocznic? rok 2011 zosta? og?oszony rokiem Mi?osza w zwi?zku czym Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowa?a sta?? wystaw? po?wi?con? poecie. Przybli?a ona czytelnikom sylwetk? laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury, do którego najbardziej znanych dzie? nale??: „Traktat moralny”, „Traktat poetycki”, „Zniewolony umys?”, „Dolina Issy” i „Ziemia Ulro”.
Czes?aw Mi?osz urodzi? si? 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach. By? nie tylko poet?, lecz tak?e prozaikiem i eseist?. Uprawia? równie? zawód prawnika i zajmowa? si? dyplomacj?. W m?odo?ci studiowa? polonistyk? na Uniwersytecie w Wilnie, a nast?pnie prawo na Wydziale Nauk Spo?ecznych. W latach 1951-1989 przebywa? na emigracji poza granicami kraju. Zadebiutowa? w 1930 roku na ?amach pisma uniwersyteckiego. Pisa? przez ca?e ?ycie.
Ju? nied?ugo...
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
zaprasza na
wystaw? wyrobów garncarskich
z Warsztatu Garncarskiego Rodziny Konopczy?skich z Bolimowa.

Wystaw? b?dzie mo?na ogl?da? od 8 marca do ko?ca marca.
Tydzie? Bibliotek 2011


Has?o tygodnia Bibliotek 2011


Biblioteka zawsze po drodze,
nie mijam - wchodz?.


Tydzie? Bibliotek to ogólnopolski program, realizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ogniskuje uwag? szerokiej opinii publicznej wokó? problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w ?yciu spo?ecznym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji ró?norodnych form pracy z czytelnikami. Jest akcj? spo?eczn? anga?uj?c? wszystkie rodzaje bibliotek, centra kultury, placówki o?wiatowe, wydawnictwa, media oraz w?adze lokalne w ukazanie znaczenia ksi??ki dla kultury i post?pu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego, zw?aszcza m?odego pokolenia, promocj? zawodu bibliotekarza. Realizacja programu odbywa si? w maju i rozpoczyna si? z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja i potrwa do 15 maja.
Biblioteka jest skarbnic?, której nie sposób omin?? na swej drodze.

Ju? dzi? zapraszamy wszystkich Czytelników do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach.
G?ÓWNY KSI?GOWY POSZUKIWANY !!
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEZINACH
im. JULIANA TUWIMA
zatrudni
G?ÓWNEGO KSI?GOWEGO

Wymiar zatrudnienia: 1/4 etatu
Rodzaj umowy: umowa o prac?I.Wymagania niezb?dne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych.
3. Niekaralno??.
4. Wykszta?cenie: uko?czone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy?sze studia zawodowe, uzupe?niaj?ce wy?sze studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w ksi?gowo?ci lub uko?czona ?rednia, policealna lub pomaturalna szko?a ekonomiczna i posiadanie 6 letniej praktyki w ksi?gowo?ci.
5. Znajomo?? programów komputerowych Vulcan: Ksi?gowo?? i P?ace oraz programu P?atnik.
6. Znajomo?? regulacji prawnych m.in.: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowo?ci, prawo zamówie? publicznych, przepisów dotycz?cych podatków, znajomo?? ksi?gowo?ci bud?etowej, ustawy o pracownikach samorz?dowych.

II. Zakres zada? na stanowisku:

1. Prowadzenie ksi?g rachunkowych jednostki i inwentarza.
2. Sporz?dzanie sprawozda? finansowych i bud?etowych.
3. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji ksi?gowej w sposób zabezpieczaj?cy j? przed dost?pem osób nieuprawnionych, zagini?ciem lub zniszczeniem.
4. Opracowywanie projektów planów finansowych jednostki i ich zmian.
5. Dokonywanie bie??cej analizy wykonania planów finansowych i bie??ce informowanie dyrektora o stopniu realizacji wydatków.
6. Bie??ce i terminowe regulowanie zobowi?za? finansowych Biblioteki
7. Terminowe przygotowywanie list p?ac dla pracowników Biblioteki
8. Zapewnienie prawid?owego i terminowego obiegu dokumentów ksi?gowych.

III. Wymagane dokumenty:

1. ?yciorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzaj?cych wymagane kwalifikacje.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzaj?cych odbycie praktyki w ksi?gowo?ci.
5. Kwestionariusz osobowy
6. Kserokopie ?wiadectw pracy lub za?wiadczenie o aktualnym zatrudnieniu.
7. O?wiadczenie o posiadaniu pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, o korzystaniu z pe?ni praw publicznych oraz o niekaralno?ci za przest?pstwa pope?nione umy?lnie.
8. Za?wiadczenie lekarskie potwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do zatrudnienia na ww. stanowisku.
Strona 9 z 59 << < 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Losowe Zdjęcie
51
51
Wakacje 2006 w bibliotece
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005