Nowe wystawy w bibliotece w Brzezinach
Dodany przez Bibliotekarz dnia Maj 02 2011 - 14:51:55


W dniach od 8 do 15 maja obchodzony jest Tydzie? Bibliotek, który w tym roku przebiega pod has?em:”Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodz?”. Szerzej o idei tego ?wi?ta napiszemy za tydzie?, lecz ju? dzi? chcieliby?my zaprosi? do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach na dwie wystawy przygotowane z tej okazji. Jest to prezentacja malarstwa Joanny Milczewskiej oraz ekspozycja lamp witra?owych Dariusza Drzewieckiego. Miesi?cznik „Bibliotekarz” uzna?, ?e s? to warto?ciowe wystawy, o czym ?wiadczy zgoda na obj?cie przez to pismo patronatu nad tymi wydarzeniami.
Zach?caj?c do wst?pienia do biblioteki warto przybli?y? posta? Joanny Milczewskiej. Urodzi?a si? ona 1969r. w Warszawie, gdzie w 1988 r. uko?czy?a Liceum Sztuk Plastycznych. W pierwszym okresie twórczo?ci zafascynowana malarstwem „wielkich mistrzów” tworzy?a pastisze (m.in. Monet, Cezanne, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Aivazovski), które znajduj? uznanie u mi?o?ników malarstwa nie tylko w Polsce ale przede wszystkim we Francji, Niemczech i USA. Nast?pnie zauroczona pi?knem pejza?u polskiego zapragn??a uwieczni? je w swoich pracach. Prace malarskiej Joanny Milczewskiej s? prezentowane w Brzezinach po raz kolejny. Wcze?niej obrazy te zawita?y do biblioteki 6 lat temu.
Pisz?c o wystawach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach nale?y te? wspomnie? o dwóch wystawach okoliczno?ciowych jakie tu przygotowano. Pierwsza jest po?wi?cona niedawno zmar?emu – Marianowi Pankowskiemu - poecie, prozaikowi, dramaturgowi, krytykowi literackiemu i t?umaczowi. Druga zwi?zana jest z beatyfikacj? Jana Paw?a II. Posta? Papie?a Polaka prezentowana jest poprzez wa?ne momenty w jego ?yciu: urodzenia, kap?a?stwo, drog? z Wadowic do Rzymu, gdzie pe?ni? pos?ug? m.n. jako pielgrzym, pos?aniec pokoju, stra?nik tajemnicy, czy g?owa pa?stwa, które to has?a-tematy s? bogato ilustrowane na wystawie.