?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich
Dodany przez Bibliotekarz dnia Kwiecień 18 2011 - 15:55:51


23 kwietnia obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich. To ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne ?wi?to ma na celu promocj? czytelnictwa, edytorstwa i ochron? w?asno?ci intelektualnej prawem autorskim.
Pomys? organizacji ?wi?ta zrodzi? si? w Katalonii. W 1926 roku wyst?pi? z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym ?wi?tem narodowym - jako dzie? jej patrona – ?wi?tego Jerzego. Zgodnie z tradycj? w Katalonii obdarowywano w ten dzie? kobiety czerwonymi ró?ami, maj?cymi symbolizowa? krew pokonanego przez ?w. Jerzego smoka. Z czasem panie zacz??y odwzajemnia? si? m??czyznom podarunkami w postaci ksi??ek. Pierwotnie ?wiatowy Dzie? Ksi??ki planowano celebrowa? 7 pa?dziernika, jako dniu urodzin Cervantesa – barakowego autora opowie?ci o Don Kichote z Manchy, ale poniewa? daty tej jedynie si? domniemuje, ostatecznie zdecydowano o obchodach ?wi?ta w dniu 23 kwietnia. Dzie? jest równie? szczególn? dat? dla literatury ?wiatowej. Tego dnia w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega. Dat? ?mierci Shakespeare’a podaje si? tu wed?ug kalendarza julia?skiego, a pozosta?ych dwóch twórców– wed?ug gregoria?skiego. Na ten sam dzie? przypada równie? rocznica urodzin lub ?mierci innych wybitnych pisarzy m.in.: Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo. Wyj?tkowo w Wielkiej Brytanii i Irlandii ?wiatowy Dzie? Ksi??ki obchodzony jest w pierwszy czwartek marca, aby to ?wi?to wypada?o w trakcie semestru szkolnego.
Warto tu wspomnie?, ?e wspó?czesna ksi??ka wywodzi si? z kodeksu, czyli kartek po??czonych grzbietem. Wraz z upowszechnieniem pergaminu zast?pi?y one wcze?niejsz? form? dokumentów pi?mienniczych jakimi by?y zwoje. Histori? ksi??ki dzieli si? na dwa okresy: ksi??ki r?kopi?mienniczej i epok? ksi??ki drukowanej. Rozwój tej ostatniej zawdzi?czamy Janowi Gutenbergowi, który w XV w. udoskonali? technologi? ruchomej czcionki. Warto bowiem wiedzie?, ?e historia ruchomej czcionki si?ga ju? Chin w XI wieku.
Ksi??ki przez wiele wieków kszta?towa?y swój dzisiejszy uk?ad i wygl?d. Kiedy? stanowi?y rarytas, dzi? towarzysz? nam na co dzie?. Warto promowa? i rozpowszechnia? nawyk czytania, gdy? jak mówi?a goszcz?ca kiedy? w brzezi?skiej bibliotece przedstawicielka ?ódzkiego wydawnictwa tylko ksi??ki rozwijaj? nasz? wyobra?ni?.