Spotkanie z astronomem
Dodany przez Bibliotekarz dnia Kwiecień 18 2011 - 15:54:36


Nie wszyscy wiedz?, ?e w tym roku obchodzimy 400 rocznic? urodzin Jana Heweliusza okre?lanego czasem jako "polski Leonardo da Vinci" - wybitnego badacza cia? niebieskich. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowa?a spotkanie z prezesem Oddzia?u ?ódzkiego Polskiego Towarzystwa Mi?o?ników Astronomii - Mieczys?awem Borkowskim - dyrektorem Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w ?odzi. Przyb?dzie on do brzezi?skiej biblioteki w pi?tek 6 maja o godz. 10.00. Celem prelekcji b?dzie przybli?enie postaci Jana Heweliusza. Dodatkowo zostanie zaprezentowane narz?dzie obserwacyjne w postaci teleskopu. Warto wspomnie?, ?e Jan Heweliusz (1611-1687) by? twórc? nowoczesnej selenografii, czyli dziedziny astronomii zajmuj?cej si? opisem powierzchni Ksi??yca. Konstruowa? te? przyrz?dy nawigacyjne i pomiarowe. Jak ocenia si? "Na dachach swych trzech domów zbudowa? obserwatorium astronomiczne, które wyposa?y? we w?asnor?cznie skonstruowane, znakomitej jako?ci teleskopy i przyrz?dy pomiarowe, czyni?c je ówcze?nie najlepiej wyposa?onym tego typu obiektem na ?wiecie" . Stworzy? atlas 54 gwiazdozbiorów, z których 12 opisano po raz pierwszy. Jest równie? twórc? prototypu zegara wahad?owego i peryskopu. Heweliusz by? te? wa?n? postaci? w ?yciu spo?ecznym Gda?ska. Prowadzi? najbardziej znany gda?ski browar. Posiada? drukarni?, by? ?awnikiem i rajc? miejskim. Cz??? dorobku Jan Heweliusza uleg?a zniszczeniu, wskutek po?aru, w którym spali? si? jego dom i obserwatorium w 1679 r.