Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiPoniedziałek, Maj 20, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Informator MBP w Brzezinach z okazji 85lecia

Zapraszamy do zapoznania si? z Informatorem wydanym przez Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Brzezinach z okazji jej 85lecia.

Informator


Dzi?kujemy firmie GROPIUS za dotychczasow? pomoc przy tworzeniu folderu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach

Biblioteka zaprasza dzieci do kó?ka plastycznego


Miejska Biblioteka Publiczna wysz?a niedawno z now?, ciekaw? inicjatyw?. Otó? w placówce planowane jest utworzenie kó?ka plastycznego dla dzieci. By?oby to z pewno?ci? cenne uzupe?nienie zaj?? szkolnych.
Je?li wi?c dziecko interesuje si? sztuk?, rysowaniem i malowaniem - warto zg?osi? je do nowego kó?ka. Zaj?cia s? bezp?atne, a zapisy przyjmowane s? telefonicznie b?d? osobi?cie w Oddziale dla Dzieci. Jak ocenia dyrektor biblioteki Danuta Wylaz?owska - zaj?cia plastyczne kszta?tuj? osobowo?? dzieci i m?odzie?y, przygotowuj? do aktywnego uczestnictwa w ?yciu kulturalnym oraz do ?ycia spo?ecznego. W?ród licznych celów, jakie przy?wieca?y utworzeniu tej nowej formy zaj??, warto wymieni? rozwijanie zainteresowa? i uzdolnie? plastycznych, rozwijanie wra?liwo?ci estetycznej i procesów poznawczych, kreowanie zainteresowania dorobkiem kulturalnym w?asnego narodu i cywilizacji oraz kszta?towanie umiej?tno?ci organizacji pracy, a tak?e pos?ugiwania si? elementarnymi ?rodkami plastycznymi.Uczestnicy zaj?? b?d? mie? mo?liwo?? kszta?towania zdolno?ci manualnych, wyczucia koloru i kompozycji, ?wiczy? b?d? cierpliwo?? i koncentracj? oraz poznaj? ró?ne techniki plastyczne.

90 - rocznica urodzin Tadeusza Ró?ewicza
Z okazji 90. rocznicy urodzin Tadeusza Ró?ewicza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach mo?na ogl?da? wystaw? po?wi?con? ?yciu i twórczo?ci poety, który jest jednym z najcz??ciej t?umaczonych na j?zyki obce polskich autorów.
Ka?dy, kto interesuje si? osob? i twórczo?ci? Ró?ewicza, znajdzie w bibliotece biografi? poety, wycinki z gazet o jego ?yciu, informacje o twórczo?ci oraz liczne ksi??ki. O tym, jak znacz?c? by? postaci? w historii literatury, ?wiadczy has?o towarzysz?ce wystawie: „Po wojnie nad Polsk? przesz?a kometa poezji, g?ow? komety by? Ró?ewicz, reszta to ogon". Ten niezwyk?y poeta, prozaik i dramaturg urodzi? si? 90 lat temu w Radomsku. Literatur? interesowa? si? ju? w gimnazjum. Silny wp?yw na jego twórczo?? mia? brat Janusz, tak?e poeta. Cho? przed wojn? Tadeusz Ró?ewicz publikowa? ju? swoje utwory w pismach literackich, krytycy uwa?aj?, ?e jego literacki debiut przypada na trudny okres II wojny ?wiatowej. Wtedy m?ody Tadeusz zaanga?owany w konspiracj? pisze swoje wiersze patriotyczne. W 1944 roku powstaje pierwszy tomik poetycki „Echa le?ne". Po wojnie pojawia si? tomik „Niepokój", a zgromadzone tam wiersze s? uznawane za najlepsze dzie?a poety. Ró?ewicz ca?e ?ycie by? artyst? poszukuj?cym swojego miejsca w ?wiecie literatury, ale tak?e cz?owiekiem, który poszukiwa? w?asnej drogi ?yciowej. W swoim ?yciu uhonorowany by? wieloma nagrodami. Na pocz?tku lat osiemdziesi?tych by? powa?nym kandydatem do literackiej nagrody Nobla, ale przegra? rywalizacj? z Czes?awem Mi?oszem. W 1999r. otrzyma? Nagrod? Literack? im. W?adys?awa Reymonta za ca?okszta?t twórczo?ci, a w 2000r. nagrod? NIKE za tomik „Matka odchodzi”. Dzi?ki wystawie w brzezi?skiej bibliotece poznamy bli?ej posta? poety.
prelekcja o ?wiatowym Dniu Turystyki
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
zaprasza na prelekcj? multimedialn?
Pani Michaliny Ziemniewicz
pracownicy Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa ?ódzkiego
dotycz?c? ?wiatowego Dnia Turystyki
która odb?dzie si?
3 listopada 2011 r. o godzinie 10:00
Unijnie w bibliotece
W ubieg?ym tygodniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby?a si? prelekcja zwi?zana z polsk? prezydencj? w Unii Europejskiej. Informacje o UE przekazywa?a konsultantka Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w ?odzi - Katarzyna Antczak. S?uchaczami byli natomiast uczniowie dwóch klas VI ze Szkó? Podstawowych nr 1 i nr 2. M?odzie? mog?a si? zapozna? zarówno z ogólnymi informacjami o Unii Europejskiej, jak te? z aktualnymi wydarzeniami dotycz?cymi polskiej prezydencji. „Dzi?ki takim szkoleniom m?odzie? dowiaduje si? wielu nowych, wychodz?cych poza podstawowy zakres materia?u szkolnego informacji o UE” - ocenia Katarzyna Antczak. Organizatorem spotkania by? Oddzia? dla Dzieci MBP, a by?o ono kontynuacj? wakacyjnej wystawy o Unii Europejskiej.
Poznali Heweliusza i astronomi?
Rok 2011 jest obchodzony jako rok astronoma Jana Heweliusza. Podsumowaniem tych obchodów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach by?o spotkanie z pracownikami ?ódzkiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, w którym uczestniczyli uczniowie Zespo?u Szkó? Specjalnych.Najpierw dyrektor ?ódzkiego planetarium - Mieczys?aw Borkowski zaprezentowa? multimedialn? prelekcj? pod has?em „Tajemnice wszech?wiata”. Pó?niej by?o bardziej praktycznie, gdy? pracownik planetarium Bogus?aw Mala?ski zapoznawa? uczniów z takimi wynalazkami jak radio i latarka na baterie s?oneczne czy kalkulator zasilany z kartofla, a Remigiusz Jab?o?ski pokazywa? przy pomocy teleskopu tarcz? s?oneczn? oraz plamy na s?o?cu. Na koniec spotkania pracownicy ?ódzkiego planetarium rozdali mapki brzezi?skiego nieba, gdzie zaznaczono pozycj? planety Jowisz, któr? uczniowie mogli odszuka? tego samego dnia.
Prelekcji towarzyszy?a te? przygotowana przez bibliotek? wystawa na temat astronomii i ?yj?cego w latach 1611-1687 Jana Heweliusza, który znaczn? cz??? swojego maj?tku po?wi?ci? na wybudowanie najwi?kszego w owym czasie obserwatorium astronomicznego, gdzie przeprowadzi? wiele obserwacji ksi??ycowych, planetarnych i s?onecznych.
Prelekcja o Arboretum SGGW w Rogowie
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
zaprasza na prelekcj? multimedialn?
dotycz?c? Arboretum SGGW w Rogowie
która odb?dzie si?
26 pa?dziernika 2011 r.o godznie 10:00.
Prelekcja o pocz?tkach turystyki
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
zaprasza na prelekcj? multimedialn?
o pocz?tkach turystyki, któr? poprowadzi
przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego
Oddzia? w ?odzi
Prelekcja odb?dzie si? 18 pa?dziernika 2011 r. o godzinie 11:00.
?wiatowy Dzie? Turystyki w MBP
27 wrze?nia obchodzony by? ?wiatowy Dzie? Turystyki. Faktu tego nie mogli przeoczy? pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej i przygotowali okoliczno?ciow? wystaw?.
Nie zabrak?o ciekawych fotografii oraz ksi??ek ukazuj?cych ró?ne rejony Ziemi, poczynaj?c do gor?cej Afryki, a ko?cz?c na lodowatej Antarktydzie. Znajdziemy tu równie? informacje o pi?knych zak?tkach Polski, a tak?e foldery promuj?ce powiat brzezi?ski i miasto Brzeziny, w tym takie atrakcje jak Dino-park w Ko?acinku, czy Le?ny Kompleks Promocyjny Lasy Spalsko-Rogowskie, w sk?ad którego wchodzi Arboretum w Rogowie. „Warto przyj?? do biblioteki i przenie?? si? w inny ?wiat” - zach?ca bibliotekarka Maria Mroczkowska. Wystawa b?dzie czynna do po?owy pa?dziernika.
Warto wspomnie?, ?e ?wiatowy Dzie? Turystyki ustanowi?a w 1979 - UNWTO - wyspecjalizowana organizacja ONZ, której Polska jest cz?onkiem od 1975 r. Tegoroczny temat ?wiatowego Dnia Turystyki - „Turystyka a zbli?enie kultur” ma na celu podkre?lenie wagi podró?owania dla zetkni?cia ze sob? ró?nych kultur ?wiata, gdy? ponad dziewi??dziesi?t milionów osób rocznie podejmuje podró?e zagraniczne, korzystaj?c z nowoczesnych ?rodków transportu oraz w sytuacji redukcji towarzysz?cych temu kosztów. Celem ?wiatowego Dnia Turystyki jest te? podniesienie ?wiadomo?ci na temat roli turystyki w ramach spo?eczno?ci mi?dzynarodowej i pokazanie, jak wp?ywa na spo?eczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne warto?ci na ca?ym ?wiecie.
Kó?ko plastyczne
Je?li interesujesz si? sztuk?, rysowaniem, malowaniem, to zapisz si? do kó?ka plastycznego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach. Zapisy do kó?ka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach. Uczestnictwo w zaj?ciach jest bezp?atne.

Naucz si? kszta?towania wra?liwo?ci estetycznych oraz wyrabiania nawyku kontaktu z t? dziedzin? sztuki. Jest to te? twórczy sposób sp?dzenia czasu. Zaj?cia plastyczne kszta?tuj? osobowo?ci dzieci i m?odzie?y, przygotowuj? do aktywnego uczestnictwa w ?yciu kulturalnym oraz do ?ycia spo?ecznego.

Cele kó?ka
• ujawnianie i rozwijanie zainteresowa? i uzdolnie? plastycznych;
• rozwijanie wra?liwo?ci estetycznej;
• rozwijanie procesów poznawczych;
• budzenie zainteresowa? dorobkiem kulturalnym w?asnego narodu i ludzko?ci;
• kszta?cenie umiej?tno?ci organizacji pracy i pos?ugiwania si? elementarnymi ?rodkami plastycznymi;
• przygotowanie do praktycznego stosowania wiedzy plastycznej w ?yciu codziennym;
• wdra?anie do kulturalnego sp?dzania wolnego czasu;
• przygotowanie ?wiadomych odbiorców sztuki.
Uczestnicy zaj?? b?d? mie? mo?liwo?? rozwoju wra?liwo?ci estetycznej, kszta?towania zdolno?ci manualnych, uczy? si? b?d? wyczucia koloru i kompozycji, ?wiczy? cierpliwo?? i koncentracj? oraz b?d? poznawa? ró?ne techniki plastyczne.

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
(46) 874-21-93
Strona 2 z 59 < 1 2 3 4 5 > >>
Losowe Zdjęcie
zdj?cie 2
zdj?cie 2
Wystawa lamp i obrazów
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005