Unijnie w bibliotece
Dodany przez Bibliotekarz dnia Październik 13 2011 - 21:51:46
W ubieg?ym tygodniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby?a si? prelekcja zwi?zana z polsk? prezydencj? w Unii Europejskiej. Informacje o UE przekazywa?a konsultantka Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w ?odzi - Katarzyna Antczak. S?uchaczami byli natomiast uczniowie dwóch klas VI ze Szkó? Podstawowych nr 1 i nr 2. M?odzie? mog?a si? zapozna? zarówno z ogólnymi informacjami o Unii Europejskiej, jak te? z aktualnymi wydarzeniami dotycz?cymi polskiej prezydencji. „Dzi?ki takim szkoleniom m?odzie? dowiaduje si? wielu nowych, wychodz?cych poza podstawowy zakres materia?u szkolnego informacji o UE” - ocenia Katarzyna Antczak. Organizatorem spotkania by? Oddzia? dla Dzieci MBP, a by?o ono kontynuacj? wakacyjnej wystawy o Unii Europejskiej.