Dobranocki z biblioteki
Dodany przez Bibliotekarz dnia Wrzesień 12 2011 - 08:05:59
W Miejskiej Bibliotece Publicznej zago?ci?a znów niezwyk?a wystawa. Przyw?drowa?a ona z Muzeum Dobranocki w Rzeszowie, gdzie w ka?dym budz? si? wspomnienia z dzieci?stwa. Zobaczy? tu mo?na bowiem oryginalne kukie?ki z takich bajek jak „Mi? Colargol”, „Mi? Uszatek”, „Plastusiowy pami?tnik”, „Kolorowy ?wiat Pacyka”, „Maurycy i Hawranek”. Do ko?ca wrze?nia cz??? kolekcji Muzeum Dobranocki mo?na ogl?da? tak?e w Brzezinach.Pomys? na wystaw? "Dobranockowy ?wiat - wspomnienia nie tylko dla dzieci" narodzi? si? po lekturze artyku?u o muzeum w jednej z ogólnopolskich gazet - wyja?nia dyrektor MBP - Danuta Wylaz?owska. Ekspozycja jest usytuowana w holu na pierwszym pi?trze. A zobaczy? tu mo?na na planszach bardzo wiele ciekawych rzeczy. Na kolekcj? Muzeum Dobranocek sk?adaj? si? mi?dzy innymi oryginalne lalki z filmów kukie?kowych produkowanych w ?ódzkim SeMaForze. S? to takie postacie z bajek jak: Mi? Uszatek, Zaj?czek, Króliczki, Piesek Kruczek, Mi? Colargol i jego przyjaciele - Szczurek Hektor i Kruk. Z gablot spogl?daj? na nas tak znani bohaterowie jak: Maurycy i Hawranek, Trzy Misie i Plastu? - przyjaciel Tosi - z Plastusiowego Pami?tnika. W zbiorach muzeum znajduj? si? równie? liczne folie z kadrami z filmów animowanych, a tak?e szkice, t?a filmowe, scenariusze, scenopisy i recepty animacyjne. Tu równie? spotykamy starych przyjació? z dzieci?stwa: Reksia, Bolka i Lolka, bohaterów filmu Porwanie Baltazara G?bki, Kangurek Hip-Hop czy Smerfy. W muzeum oprócz pami?tek zwi?zanych ze ?wiatem animacji, mo?na obejrze? tak?e przedmioty codziennego u?ytku z wizerunkami bohaterów bajek: obrazy, zegary ?cienne, budziki, tacki, talerze i kubki ceramiczne.
A ca?a ta historia zacz??a si? 2 pa?dziernika 1962 r., kiedy przez Telewizj? Polsk? zosta?a wyemitowana najstarsza polska dobranocka Jacek i Agatka. By?a ona wy?wietlana w wersji czarno-bia?ej trzy razy w tygodniu przez 11 lat. Kilkadziesi?t lat pó?niej Wojciech Jama przekaza? latami gromadzone pami?tki na temat dobranocek miastu Rzeszów z intencj? utworzenia muzeum samorz?dowego. Pierwsi zwiedzaj?cy zago?cili tu 27 lutego 2009 roku. Dzi? tak?e brzezinianie mog? zapozna? si? z fragmentem tej kolekcji, odwiedzaj?c wystaw? w Miejskiej Bibliotece Publicznej "Dobranockowy ?wiat - wspomnienia nie tylko dla dzieci".