W bibliotece powstanie k?cik czytelniczy
Dodany przez Bibliotekarz dnia Sierpień 25 2011 - 19:07:29
Uprzejmie informuje, i? Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach zakwalifikowa?a si? do ósemki bibliotek z województwa ?ódzkiego, które zostan? obj?te programem „Deweloperzy Wiedzy”. To oznacza, ?e w najbli?szym czasie w bibliotece powstanie nowoczesny i funkcjonalny k?cik czytelniczy dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych.
Firma Panattoni Europe - deweloper powierzchni magazynowych i przemys?owych – uruchomi?a edycj? programu spo?ecznego Deweloperzy Wiedzy. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego. Program Deweloperzy Wiedzy skierowany jest wy??cznie do bibliotek publicznych bior?cych udzia? w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.
Biblioteka w Brzezinach otrzyma ?rodki na stworzenie k?cika czytelniczego, zakup ksi??ek i 12-miesi?czn? prenumerat? czasopism. Wysoko?? dotacji wyniesie ponad 5,5 tys. z?. Jednym z filarów programu jest wsparcie bibliotek publicznych w rozwój oferty czytelniczej i prasowej poprzez prenumerat? warto?ciowych tytu?ów oraz stworzenie przyjaznych i funkcjonalnych k?cików czytelniczych. K?cik czytelniczy powstanie we wspó?pracy z architektem posiadaj?cym do?wiadczenie w pracy z bibliotekami publicznymi.
Jestem przekonana, ?e mo?liwo?? zaoferowania czytelnikom przytulnego i funkcjonalnego k?cika czytelniczego, zaprojektowanego na miar? i mo?liwo?ci placówki, to okazja do upi?kszenia biblioteki, promocji jej us?ug i oferty w ?rodowisku. Wierz?, ?e mo?liwo?? wzbogacenia ksi?gozbioru biblioteki i prenumeraty nowych tytu?ów prasowych pomo?e zwi?ksza? czytelnictwo i oferowa? dost?p do najciekawszych i najpotrzebniejszych pozycji.