Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiSobota, Czerwiec 15, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Biblioteka b?dzie malowana wewn?trz


Brzezi?sk? Miejsk? Bibliotek? Publiczn? czeka ma?a rewolucja. Na remont tej placówki pozyskano bowiem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60.000 z? w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet: Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek.

?rodki te zostan? przeznaczone na malowanie pomieszcze? i modernizacj? systemu centralnego ogrzewania. W okresie grzewczym pomieszczenia biblioteczne s? zimne, a warunki przechowywania zbiorów bibliotecznych s? bardzo z?e - ocenia dyrektor Danuta Wylaz?owska. Ze wzgl?du na stan techniczny instalacji CO, niezb?dna jest wi?c jej wymiana. Prace w ramach zadania obejmowa? b?d? wymian? grzejników i instalacji CO. Przyda si? równie? malowanie, gdy? wewn?trz budynku widoczne s? liczne z?uszczenia warstwy malarskiej. Wyp?owia?e kolory ?cian nie sprzyjaj? ch?ci pog??biania pasji czytelniczej i negatywnie wp?ywaj? na frekwencj? w?ród osób korzystaj?cych z biblioteki - wskazuje dyrektor Danuta Wylaz?owska. Istotnym elementem inwestycji b?dzie tak?e stworzenie na parterze budynku ?azienki przystosowanej do potrzeb osób niepe?nosprawnych. Opisywane zadanie b?dzie realizowane w obecnym i przysz?ym roku, a jego ca?o?ciowy bud?et to 150000 z?. Kwota dotacji z ministerstwa to 40 %. 30% przeznacza na ten cel Zarz?d Województwa ?ódzkiego, a kolejne 30 % samorz?d naszego miasta.

Kultura+ jest uchwalonym przez Rad? Ministrów wieloletnim programem rz?dowym na lata 2011-2015. Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek realizuje pierwszy cel szczegó?owy programu, jakim jest wzmocnienie potencja?u i roli gminnych bibliotek publicznych. Priorytet ma na celu przekszta?cenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dost?pu do wiedzy, kultury oraz o?rodki ?ycia spo?ecznego.
Komentarze
Brak komentarzy.
Skomentuj
Zaloguj się, by móc dodawać komentarze.
Ocena
Tylko członkowie mogą oceniać wpisy.

By ocenić wpis, zaloguj się. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.

Twoja ocena została opublikowana.
Losowe Zdjęcie
7
7
Spotkanie z archeologiem
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005