Biuletyn Informacji Publicznej ju? dost?pny
Dodany przez Bibliotekarz dnia Sierpień 25 2011 - 11:48:40
W zwi?zku z ustaw? o dost?pie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198), Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach stworzy?a Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach.
BIP pracuje pod adresem BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) zosta? stworzony w celu powszechnego udost?pniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten sk?ada si? z witryn WWW, na których w?adze publiczne oraz inne podmioty wykonuj?ce zadania publiczne udost?pniaj? informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.
Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych s?u??cy powszechnemu i bezp?atnemu dost?powi do informacji publicznej.
Reasumuj?c - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pe?nej i aktualnej informacji publicznej.

Na Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach znalaz?y si? ju? statut jednostki, dokumenty wewn?trzne reguluj?ce dzia?ania m.in. wypo?yczalni oraz czytelni. Zosta? tak?e stworzony dzia? dotycz?cy kontroli zewn?trznych, gdzie ma istnieje mo?liwo?? zapoznania si? z dotychczasowymi raportami pokontrolnymi.