Z biblioteki kolejk? w ?wiat
Dodany przez Bibliotekarz dnia Czerwiec 13 2011 - 14:52:44
Czy ciekawa podró? mo?e zacz?? si? Miejskiej Bibliotece Publicznej. Z pewno?ci? tak, gdy? w?ród tysi?cy ksi??ek znale?? tu mo?na inspiracje do wielu wyjazdów. Aktualnie niezwyk?e podró?e ukazuje te? wystawa Witolda B??dka - „Historia kolejki w?skotorowej w Rogowie”. By?a ona pomy?lana jako jedna z imprez towarzysz?cych Dniom Brzezin. Sponsorem ekspozycji jest Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.
O Witoldzie B??dku ju? pisali?my przy okazji wystawy "Rowerem po Bornholmie". Jest to znany w Rawie Mazowieckiej dziennikarz. Tym razem do Brzezin przywióz? on ponad 100 fotografii ukazuj?cych rogowska kolejk? w?skotorow?, która dociera a? do Bia?ej Rawskiej. Otwarciu ekspozycji w dniu 3 czerwca towarzyszy?a ciekawa prelekcja, gdzie twórca opowiada? o swoich do?wiadczeniach zwi?zanych z kolejk?. To ni? odby? swoj? pierwsz? samodzieln? podró? w ?yciu, gdy jecha? odwiedzi? babci?. Fotografowa? j?, gdy? chcia? utrwali? ten niezwyk?y zabytek dla potomnych. Na licznych fotografiach znajdziemy nie tylko obrazy kolejki i zdj?cia z podró?y, ale tak?e fotografie ukazuj?ce historyczne stanowisko pracy kolejarza, czy jego ubiór. Wcze?niej wystawa by?a ju? prezentowana w Muzeum Ziemi Rawskiej oraz rawskiej bibliotece i domu kultury.GALERIA ZDJ?? Z WYSTAWY


GALERIA ZDJ?? Z PREZENTACJIPełna Treść
Warto wspomnie?, ?e historia rogowskiej kolejki zacz??a si? w czasie I Wojny ?wiatowej, gdy dowództwo pruskie zadecydowa?o o budowie wojskowej kolei polowej od stacji Drogi ?elaznej Warszawsko-Wiede?skiej w Rogowie do linii frontu. Do 22 marca 1915 r. wybudowano licz?c? 48 km lini? do Bia?ej Rawskiej. Zaplecze kolei znajdowa?o si? na stacji granicz?cej z kolej? normalnotorow? w Rogowie. Po odzyskaniu niepodleg?o?ci lini? eksploatowa?a Kolej Warszawsko-Wiede?ska. Po II Wojnie ?wiatowej na pocz?tku lat 50 zaistnia?a konieczno?? wymiany nawierzchni na ci??sze szyny. W 1950 r. wybudowano w Rogowie te? murowan? parowozowni?, która zast?pi?a dotychczas istniej?c? drewnian? konstrukcj?. W okresie PRL-u na rogowskiej kolejce dominowa? przewóz ?adunków przychodz?cych z sieci normalnotorowej, które w Rogowie prze?adowywano do wagonów w?skotorowych. W latach siedemdziesi?tych ostatecznie trakcj? parow? wypar?y lokomotywy spalinowe. W okresie tym kolejka by?a te? najintensywniej wykorzystywana. Okres III RP to powolne zamieranie kolejki. Na prze?omie 2000 i 2001 r. znacznie ograniczono ruch poci?gów osobowych, a ostatecznie ruch pasa?erski zamkni?to 9 czerwca 2001 r. Poci?gi towarowe kursowa?y do ko?ca wrze?nia 2001 roku. Od 2002 roku opiek? nad rogowskich zabytkiem sprawuje Fundacja Polskich Kolei W?skotorowych. Gromadzony jest tu zabytkowy tabor kolejowy sprowadzany z ró?nych miejsc w Polsce. Dzi?, obok Muzeum Kolejnictwa w Sochaczewie, jest to najliczniejsza kolekcja w Polsce. W okresie letnim organizowane s? tak?e turystyczne kursy pasa?erskie. Pasjonaci kolejki dok?adaj? stara? aby wagony i lokomotywy je?dzi?y w historycznym malowaniu, a obs?uga poci?gu mia?a odpowiednie umundurowanie. W niedziel? odbywaj? si? kursy do Je?owa i G?uchowa, gdzie przygotowywane jest ognisko. Licz?ca 49 kilometrów trasa Kolei W?skotorowej Rogów – Rawa – Bia?a jest w tej chwili najd?u?sz? czynn? lini? w?skotorow? w Polsce. Szczegó?owe informacje o kolejce oraz aktualny rozk?ad kursów mo?na znale?? na stronie www.kolejrogowska.pl . Podró? kolejk? warto jednak rozpocz?? od odwiedzin wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach.