Akcja „ksi??ka na telefon”
Dodany przez Bibliotekarz dnia Czerwiec 09 2011 - 14:25:21
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach przypomina wszystkim zainteresowanym o akcji „ksi??ka na telefon”. Jest to inicjatywa podj?ta z my?l? o wszystkich osobach, które lubi? czyta?, ale z ró?nych przyczyn maj? utrudniony dost?p do literatury. Adresowana jest do mieszka?ców Brzezin, przede wszystkim osób starszych i niepe?nosprawnych. Z us?ugi mog? korzysta? tak?e ludzie m?odzi maj?cy w skutek choroby lub kontuzji czasowy problem bezpo?redniego korzystania z ksi?gozbioru biblioteki. Ofert? "ksi??ka na telefon" obj?te s? wy??cznie materia?y biblioteczne b?d?ce w?asno?ci? biblioteki. Materia?y te udost?pniane s? zgodnie z zasadami regulaminu biblioteki. Wypo?yczenie i dostarczenie materia?ów czytelnikowi jest nieodp?atne.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ?w. Anny 36, tel./fax. (0-46) 874-21-93