Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiSobota, Czerwiec 15, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Z biblioteki kolejk? w ?wiat
Warto wspomnie?, ?e historia rogowskiej kolejki zacz??a si? w czasie I Wojny ?wiatowej, gdy dowództwo pruskie zadecydowa?o o budowie wojskowej kolei polowej od stacji Drogi ?elaznej Warszawsko-Wiede?skiej w Rogowie do linii frontu. Do 22 marca 1915 r. wybudowano licz?c? 48 km lini? do Bia?ej Rawskiej. Zaplecze kolei znajdowa?o si? na stacji granicz?cej z kolej? normalnotorow? w Rogowie. Po odzyskaniu niepodleg?o?ci lini? eksploatowa?a Kolej Warszawsko-Wiede?ska. Po II Wojnie ?wiatowej na pocz?tku lat 50 zaistnia?a konieczno?? wymiany nawierzchni na ci??sze szyny. W 1950 r. wybudowano w Rogowie te? murowan? parowozowni?, która zast?pi?a dotychczas istniej?c? drewnian? konstrukcj?. W okresie PRL-u na rogowskiej kolejce dominowa? przewóz ?adunków przychodz?cych z sieci normalnotorowej, które w Rogowie prze?adowywano do wagonów w?skotorowych. W latach siedemdziesi?tych ostatecznie trakcj? parow? wypar?y lokomotywy spalinowe. W okresie tym kolejka by?a te? najintensywniej wykorzystywana. Okres III RP to powolne zamieranie kolejki. Na prze?omie 2000 i 2001 r. znacznie ograniczono ruch poci?gów osobowych, a ostatecznie ruch pasa?erski zamkni?to 9 czerwca 2001 r. Poci?gi towarowe kursowa?y do ko?ca wrze?nia 2001 roku. Od 2002 roku opiek? nad rogowskich zabytkiem sprawuje Fundacja Polskich Kolei W?skotorowych. Gromadzony jest tu zabytkowy tabor kolejowy sprowadzany z ró?nych miejsc w Polsce. Dzi?, obok Muzeum Kolejnictwa w Sochaczewie, jest to najliczniejsza kolekcja w Polsce. W okresie letnim organizowane s? tak?e turystyczne kursy pasa?erskie. Pasjonaci kolejki dok?adaj? stara? aby wagony i lokomotywy je?dzi?y w historycznym malowaniu, a obs?uga poci?gu mia?a odpowiednie umundurowanie. W niedziel? odbywaj? si? kursy do Je?owa i G?uchowa, gdzie przygotowywane jest ognisko. Licz?ca 49 kilometrów trasa Kolei W?skotorowej Rogów – Rawa – Bia?a jest w tej chwili najd?u?sz? czynn? lini? w?skotorow? w Polsce. Szczegó?owe informacje o kolejce oraz aktualny rozk?ad kursów mo?na znale?? na stronie www.kolejrogowska.pl . Podró? kolejk? warto jednak rozpocz?? od odwiedzin wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach.
Komentarze
Brak komentarzy.
Skomentuj
Zaloguj się, by móc dodawać komentarze.
Ocena
Tylko członkowie mogą oceniać wpisy.

By ocenić wpis, zaloguj się. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.

Twoja ocena została opublikowana.
Losowe Zdjęcie
1
1
Lampy i obrazy
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005