Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiCzwartek, Lipiec 18, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Wystawa bi?uterii koralikowej
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
zaprasza wystaw? bi?uterii koralikowej
z Pracowni Miodosytnia
Prelekcja o ?wiatowym Dniu Turystyki
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
zaprasza na prelekcj? multimedialn?
Pani Michaliny Ziemniewicz
pracownicy Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa ?ódzkiego
dotycz?c? ?wiatowego Dnia Turystyki
która odb?dzie si?
3 listopada 2011 r. o godzinie 10:00
Spotkanie z fraszkopisarzem
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima
zaprasza na spotkanie
z udzia?em ?ódzkiego fraszkopisarza
Jerzego Warszewskiego
18 listopada 2011 r. (pi?tek) o godzinie 17:00

Informacja
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
informuj?, i? placówka b?dzie czynna
w poniedzia?ek 31 pa?dziernika 2011 r. do godziny 16:00.
Prelekcja o Arboretum SGGW
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
zaprasza na prelekcj? multimedialn?
dotycz?c? Arboretum SGGW w Rogowie
która odb?dzie si?
26 pa?dziernika 2011 r.o godznie 10:00.
Szkolenie bibliotekarzy gminnych
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach pe?ni wa?n? funkcj? nie tylko w mie?cie, ale tak?e w powiecie, sprawuj?c rol? biblioteki powiatowej. Zadanie to finansowane jest w formie dotacji przekazywanej przez samorz?d powiatu brzezi?skiego. W ramach tych obowi?zków organizowane s? m.in. szkolenia dla bibliotekarzy z gmin powiatu brzezi?skiego. Takie spotkanie mia?o miejsce w pi?tek 21 pa?dziernika. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przyjechali kierownicy wszystkich bibliotek gminnych: z Rogowa, Je?owa, Dmosina i D?brówki Du?ej.
Szkolenie prowadzili bibliotekarze: El?bieta Tamkun - kierownik Wypo?yczalni dla Doros?ych i Maria Witkowska - kierownik Oddzia?u dla Dzieci. Omawiano kwestie zarz?dzania bibliotekami i zmian w przepisach prawnych odno?nie tych placówek, przedstawiono sprawozdanie ze spotkania bibliografów polskich zorganizowanego w Bibliotece Wojewódzkiej w ?odzi oraz omówiono nowo?ci w zakresie funkcjonowania oddzia?ów dla dzieci. Spotkanie bibliotekarzy wykorzysta?o te? jedno z wydawnictw, przedstawiaj?c swoj? ofert?.
„Takie szkolenia odbywaj? si? przeci?tnie raz na kwarta?” - wyja?nia El?bieta Tamkun. „Wszystkie biblioteki obj?te s? tak?e instruktarzem na miejscu. Wcze?niej kierownicy poszczególnych dzia?ów Miejskiej Biblioteki Publicznej je?d?? na szkolenia do ?odzi, a nast?pnie zdobyte informacje przekazuj? pracownikom placówek gminnych” - informuje Maria Witkowska. Kolejne szkolenie dla bibliotek gminnych przewidziano ju? po nowym roku.
O Tatrach w bibliotece
Po raz kolejny do Miejskiej Biblioteki Publicznej przyjecha? przedstawiciel ?ódzkiego oddzia?u Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego. Tym razem okazj? by? ?wiatowy Dzie? Turystyki, a prelekcja mia?a charakter historyczny. Odbiorcami byli uczniowie brzezi?skiego gimnazjum i liceum.

Krzysztof Pietruszewski - prezes ?ódzkiego Oddzia?u PTT opowiada? o pocz?tkach turystyki w Tatrach, gdzie w XIX wieku rozpocz??a si? na ziemiach polskich turystyka w ogóle. Mowa by? m.in. o sposobie podró?owania i ówczesnej bazie noclegowej. Polskie Towarzystwo Tatrza?skie jest najstarsz? organizacj? turystyczn? w naszym kraju, a powsta?o w 1873 r. W czasie prezentacji nie zabrak?o dla kontrastu tak?e projekcji filmu ukazuj?cego wspó?czesn? turystyk? górsk?. O jej skali mo?e ?wiadczy? fakt, ?e 15 sierpnia tego roku rekordowa ilo?? osób odwiedzi?a Zakopane - 40 tysi?cy.
?ódzki Oddzia? Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego ma w zanadrzu tak?e wiele innych prelekcji m.in. o wielkich dolinach tatrza?skich, o wypadkach tatrza?skich, historii narciarstwa czy powstaniu Tatrza?skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prezentowane by?y one nie tylko w ?odzi i okolicach, ale tak?e w Bielsku, Kaliszu, Poznaniu, czy Warszawie.
Ludno?? Pochodzenia Afryka?skiego
Rok 2011 zosta? og?oszony przez ONZ Mi?dzynarodowym Rokiem Ludno?ci Pochodzenia Afryka?skiego. Nag?o?nienia tego faktu podj??a si? Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach. Efektem jest wystawa fotograficzna w Oddziale dla Dzieci ukazuj?ca ró?ne aspekty ?ycia ludno?ci Afryki.Jak mo?na wyczyta? w nocie towarzysz?cej ekspozycji: „Obchody roku promuj? lepsze poznanie i szacunek dla ró?norodnego dziedzictwa i kultury ludno?ci pochodzenia afryka?skiego, s?u?? propagowaniu idei kultury pokoju, pluralizmu kulturowego i dialogu mi?dzykulturowego". Wystawie przy?wiecaj? te? s?owa Deklaracji Praw Cz?owieka: „Wszyscy ludzie rodz? si? wolni i równi pod wzgl?dem swej godno?ci i swych praw. Ka?dy cz?owiek posiada wszystkie prawa i wolno?ci zawarte w niniejszej Deklaracji bez wzgl?du na jakiekolwiek ró?nice rasy, koloru, p?ci, j?zyka, wyznania, pogl?dów politycznych i innych, narodowo?ci, pochodzenia spo?ecznego, maj?tku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu"
Barwy dalekiej Pó?nocy - wystawa
Zapraszamy na wystaw? zdj?? Pani Aleksandry Lesz pt: Barwy Dalekiej Pó?nocy
Kliknij obrazek aby powi?kszy?

Wynajem sal
W salach Biblioteki w Brzezinach mo?na zorganizowa? konferencje, sesje, wyk?ady, pokazy, wystawy. Istnieje tak?e mo?liwo?? organizowania wystaw w czytelni, na I pi?trze oraz w holu na dole

ZASADY WYNAJMU SAL


1. Cen? wynajmu reguluje "Umowa najmu". Warunkiem wynaj?cia sali jest dokonanie przelewu na konto bankowe biblioteki.
2. Sale s? wynajmowane w godzinach dzia?alno?ci Biblioteki w dni powszednie. Wynajem w pozosta?ych godzinach mo?e by? przedmiotem odr?bnych ustale?.
3. Wynajmuj?cy mo?e - w porozumieniu z Bibliotek? - dowolnie aran?owa? wystrój sal pod warunkiem niezw?ocznego przywrócenia poprzedniego wygl?du po zako?czeniu imprezy. Unika? nale?y aran?acji, naruszaj?cej normalny tok obs?ugi u?ytkowników.
4. Organizatorzy imprez mog? zapewnia? pocz?stunek dla swoich go?ci.
5. Wynajmuj?cy jest zobowi?zany do usuni?cia wszelkich szkód, jakie powstan? w trakcie imprezy.
6. Uczestnicy imprez mog? wnosi? swój baga? osobisty, okrycia i du?e torby.
7. Uczestnicy imprez mog? korzysta? z toalet wskazanych przez Bibliotek?.
8. Uczestników imprez obowi?zuje ca?kowity zakaz palenia wewn?trz budynku.
9. Pomi?dzy najemc? a wynajmuj?cym zostanie oddzielnie podpisana umowa najmu.


Informacje i rezerwacja pomieszcze?:


Danuta Wylaz?owska, tel. (46) 874-21-93,
email: biblioteka@mbp-brzeziny.pl,
strona internetowa www.mbp-brzeziny.pl
Strona 1 z 59 1 2 3 4 > >>
Losowe Zdjęcie
6
6
?wi?to Ksi??ki i Biblioteki 2007 r.
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005