Szkolenie bibliotekarzy gminnych
Dodany przez Bibliotekarz dnia Październik 24 2011 - 11:16:06
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach pe?ni wa?n? funkcj? nie tylko w mie?cie, ale tak?e w powiecie, sprawuj?c rol? biblioteki powiatowej. Zadanie to finansowane jest w formie dotacji przekazywanej przez samorz?d powiatu brzezi?skiego. W ramach tych obowi?zków organizowane s? m.in. szkolenia dla bibliotekarzy z gmin powiatu brzezi?skiego. Takie spotkanie mia?o miejsce w pi?tek 21 pa?dziernika. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przyjechali kierownicy wszystkich bibliotek gminnych: z Rogowa, Je?owa, Dmosina i D?brówki Du?ej.
Szkolenie prowadzili bibliotekarze: El?bieta Tamkun - kierownik Wypo?yczalni dla Doros?ych i Maria Witkowska - kierownik Oddzia?u dla Dzieci. Omawiano kwestie zarz?dzania bibliotekami i zmian w przepisach prawnych odno?nie tych placówek, przedstawiono sprawozdanie ze spotkania bibliografów polskich zorganizowanego w Bibliotece Wojewódzkiej w ?odzi oraz omówiono nowo?ci w zakresie funkcjonowania oddzia?ów dla dzieci. Spotkanie bibliotekarzy wykorzysta?o te? jedno z wydawnictw, przedstawiaj?c swoj? ofert?.
„Takie szkolenia odbywaj? si? przeci?tnie raz na kwarta?” - wyja?nia El?bieta Tamkun. „Wszystkie biblioteki obj?te s? tak?e instruktarzem na miejscu. Wcze?niej kierownicy poszczególnych dzia?ów Miejskiej Biblioteki Publicznej je?d?? na szkolenia do ?odzi, a nast?pnie zdobyte informacje przekazuj? pracownikom placówek gminnych” - informuje Maria Witkowska. Kolejne szkolenie dla bibliotek gminnych przewidziano ju? po nowym roku.