Wynajem sal
Dodany przez Bibliotekarz dnia Październik 20 2011 - 18:52:07
W salach Biblioteki w Brzezinach mo?na zorganizowa? konferencje, sesje, wyk?ady, pokazy, wystawy. Istnieje tak?e mo?liwo?? organizowania wystaw w czytelni, na I pi?trze oraz w holu na dole

ZASADY WYNAJMU SAL


1. Cen? wynajmu reguluje "Umowa najmu". Warunkiem wynaj?cia sali jest dokonanie przelewu na konto bankowe biblioteki.
2. Sale s? wynajmowane w godzinach dzia?alno?ci Biblioteki w dni powszednie. Wynajem w pozosta?ych godzinach mo?e by? przedmiotem odr?bnych ustale?.
3. Wynajmuj?cy mo?e - w porozumieniu z Bibliotek? - dowolnie aran?owa? wystrój sal pod warunkiem niezw?ocznego przywrócenia poprzedniego wygl?du po zako?czeniu imprezy. Unika? nale?y aran?acji, naruszaj?cej normalny tok obs?ugi u?ytkowników.
4. Organizatorzy imprez mog? zapewnia? pocz?stunek dla swoich go?ci.
5. Wynajmuj?cy jest zobowi?zany do usuni?cia wszelkich szkód, jakie powstan? w trakcie imprezy.
6. Uczestnicy imprez mog? wnosi? swój baga? osobisty, okrycia i du?e torby.
7. Uczestnicy imprez mog? korzysta? z toalet wskazanych przez Bibliotek?.
8. Uczestników imprez obowi?zuje ca?kowity zakaz palenia wewn?trz budynku.
9. Pomi?dzy najemc? a wynajmuj?cym zostanie oddzielnie podpisana umowa najmu.


Informacje i rezerwacja pomieszcze?:


Danuta Wylaz?owska, tel. (46) 874-21-93,
email: biblioteka@mbp-brzeziny.pl,
strona internetowa www.mbp-brzeziny.pl