O Tatrach w bibliotece
Dodany przez Bibliotekarz dnia Październik 24 2011 - 11:15:44
Po raz kolejny do Miejskiej Biblioteki Publicznej przyjecha? przedstawiciel ?ódzkiego oddzia?u Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego. Tym razem okazj? by? ?wiatowy Dzie? Turystyki, a prelekcja mia?a charakter historyczny. Odbiorcami byli uczniowie brzezi?skiego gimnazjum i liceum.

Krzysztof Pietruszewski - prezes ?ódzkiego Oddzia?u PTT opowiada? o pocz?tkach turystyki w Tatrach, gdzie w XIX wieku rozpocz??a si? na ziemiach polskich turystyka w ogóle. Mowa by? m.in. o sposobie podró?owania i ówczesnej bazie noclegowej. Polskie Towarzystwo Tatrza?skie jest najstarsz? organizacj? turystyczn? w naszym kraju, a powsta?o w 1873 r. W czasie prezentacji nie zabrak?o dla kontrastu tak?e projekcji filmu ukazuj?cego wspó?czesn? turystyk? górsk?. O jej skali mo?e ?wiadczy? fakt, ?e 15 sierpnia tego roku rekordowa ilo?? osób odwiedzi?a Zakopane - 40 tysi?cy.
?ódzki Oddzia? Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego ma w zanadrzu tak?e wiele innych prelekcji m.in. o wielkich dolinach tatrza?skich, o wypadkach tatrza?skich, historii narciarstwa czy powstaniu Tatrza?skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prezentowane by?y one nie tylko w ?odzi i okolicach, ale tak?e w Bielsku, Kaliszu, Poznaniu, czy Warszawie.