Ludno?? Pochodzenia Afryka?skiego
Dodany przez Bibliotekarz dnia Październik 24 2011 - 11:14:49
Rok 2011 zosta? og?oszony przez ONZ Mi?dzynarodowym Rokiem Ludno?ci Pochodzenia Afryka?skiego. Nag?o?nienia tego faktu podj??a si? Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach. Efektem jest wystawa fotograficzna w Oddziale dla Dzieci ukazuj?ca ró?ne aspekty ?ycia ludno?ci Afryki.Jak mo?na wyczyta? w nocie towarzysz?cej ekspozycji: „Obchody roku promuj? lepsze poznanie i szacunek dla ró?norodnego dziedzictwa i kultury ludno?ci pochodzenia afryka?skiego, s?u?? propagowaniu idei kultury pokoju, pluralizmu kulturowego i dialogu mi?dzykulturowego". Wystawie przy?wiecaj? te? s?owa Deklaracji Praw Cz?owieka: „Wszyscy ludzie rodz? si? wolni i równi pod wzgl?dem swej godno?ci i swych praw. Ka?dy cz?owiek posiada wszystkie prawa i wolno?ci zawarte w niniejszej Deklaracji bez wzgl?du na jakiekolwiek ró?nice rasy, koloru, p?ci, j?zyka, wyznania, pogl?dów politycznych i innych, narodowo?ci, pochodzenia spo?ecznego, maj?tku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu"