Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiSobota, Czerwiec 15, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Konkurs plastyczny
Miejska Biblioteka Publiczna Oddzia? dla Dzieci zaprasza uczniów (kl. I-III) a tak?e grupy przedszkolne (5-6 latków) do wzi?cia udzia?u w konkursie plastycznym pt: „Portret Misia, który jest organizowany w ramach obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Misia przypadaj?cego w dn. 25.11.2005 r.

Regulamin konkursu
Przetarg nieograniczony na dostaw? oleju
Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. ?w. Anny 36 dzia?aj?c w oparciu o Ustaw? Prawo Zamówie? Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. Nr 19 / 2004 poz. 177 ) og?asza przetarg nieograniczony na: dostaw? oleju opa?owego lekkiego w ilo?ci 25.000 litrów.
Nie dopuszcza si? mo?liwo?ci z?o?enia oferty cz??ciowej.
Nie dopuszcza si? mo?liwo?ci sk?adania oferty wariantowej.

Termin zwi?zania ofert? - 30 dni od terminu sk?adania ofert.

Wspólny s?ownik zamówie? (CPV): 23.11.00.00-1

Wadium - nie dotyczy.

Miejsce realizacji zamówienia : ciep?ownia przy Miejskiej Bibliotece Publiczne, Brzeziny ul. ?w. Anny 36

Termin realizacji: od rozstrzygni?cia post?powania i podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.

?wiatowy Tydzie? Zwierz?t (4-10 X)
Oddzia? dla Dzieci przypomina o naszych czworonogach i nie tylko w ?wiatowym Tygodniu Zwierz?t.
Zapraszamy na wystaw? pt.: "Zwierz?ta to istoty ?ywe -zapami?taj"

Zapraszamy do fotogalerii:

?wiatowy Tydzie? Zwierz?t
Biblioteka czynna
Miejska Biblioteka Publiczna informuje, i? mimo trwaj?cego remontu biblioteka jest
dost?pna dla czytelników
I n f o r m a c j a
Z powodu remontu w Miejskiej Bibliotece Publicznej placówka b?dzie
w dniach od 22 wrze?nia do dnia 24 wrze?nia 2005 r. niedost?pna dla czytelników

ze wzgl?dów bezpiecze?stwa.
Czytelnia internetowa nieczynna
W zwi?zku z odbywaj?cym sie remontem w Miejskej Bibliotece Publicznej, Czytelnia Internetowa jest nieczynna do czasu zako?czenia remontu.
Odwiedziny w banku
W ramach akcji "Lato w mie?cie" 15 uczestników pó?koloni organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach odwiedzi?o bank PKO BP S.A - oddzia? w Brzezinach. Dzieci zosta?y oprowadzone przez dyrektora Sebastiana Lisa. Pó?kolonie trwa?y do ko?ca sierpnia - zako?czyly sie one warsztatami redakcyjnymi z udzia?em Katarzyny Jagodzi?skiej TV3.
Remont budynku biblioteki
1 sierpnia 2005 r. rozpocz??a si? w bibliotece d?ugo oczekiwana termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach. Remont ma dotyczy? tak?e wymiany okien, wymiany drzwi. Dach zostanie ocieplony i b?dzie pokryty pap? termozgrzewaln?. W przysz?ym roku remont b?dzie kontynuowany, gdy? ?ciany budynku trzeba ociepli?.

Zdj?cia z remontu biblioteki
Lato w mie?cie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w sposób aktywny w??cza si? do akcji "Lato w mie?cie" - zapraszamy do fotogalerii
Wakacje z Bibliotek?

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima podobnie jak w latach ubieg?ych przy??cza si? do zorganizowania wypoczynku dzieci i m?odzie?y w mie?cie podczas akcji letniej. Biblioteka w Brzezinach przygotowa?a na czas wakacji np. zaj?cia dydaktyczne na miesi?c sierpie?:

1.Podró?e balonem – czyli jak bawi? si? dzieci w Europie– zaj?cia po?wiecone pa?stwom Unii Europejskiej – zbieranie informacji o danym pa?stwie, kuchnia, taniec, sport danego kraju , pozdrowienia w j?zyku kraju, rysowanie flag itp. Zabawy dydaktyczno – ruchowe na powietrzu.

2.Wakacje z ekonomi? na ty” – zaj?cia warsztatowe czyli zapoznawanie si? z tworzeniem bilansu wydatków gospodarstwa domowego, zapoznanie si? ze struktur? bankowo?ci, wycieczka do banku. Wycieczki piesze edukacyjno- krajoznawcze do najciekawszych miejsc naszego miasta.

3.Kto czyta ten rzadziej pyta” – recytowanie ulubionych wierszy, zagadki literackie, czytanie bajek, granie na gitarze. Wycieczki rowerowe. Konkurs fotograficzny na „Najpi?kniejsze miejsce mojego miasta”

4. Warsztaty dziennikarskie” – spotkanie z redaktorem z TVP3. Konkurs na wykonanie folderu z mojego miasta.

5. Wakacyjne spotkanie z Kozio?kiem Mato?kiem” – konkursy sprawno?ciowe, plastyczne i zabawy oparte na tych przygodach. Stawanie si? Kozio?kiem Mato?kiem i innymi bohaterami z jego przygód. Konkurs na maskotk? biblioteki. Podsumowanie spotka? wspólnym ogniskiem.

6. Czytelnia Internetowa w MBP” – rysowanie w programie Paint, konkursy gry komputerowe (zdobycie tytu?u „Mistrza Klawiatury”). Wyszukiwanie informacji za pomoc? Internetu.


Podsumowanie wakacji 2005
Strona 58 z 59 << < 55 56 57 58 59 >
Losowe Zdjęcie
zdj.13
zdj.13
Ferie zimowe w bibliotece
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005