Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiSobota, Czerwiec 15, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Ferie zimowe
Miejska Biblioteka Publiczna podobnie jak w latach ubieg?ych przy??cza si? do zorganizowania wypoczynku dzieci i m?odzie?y podczas ferii zimowych.
Oferta kulturalna proponowana przez nasz? placówk? umo?liwi uczestnikom sp?dzenie wolnego czasu w przyjaznej atmosferze.

Plan ferii zimowych

Zdj?cia z ferii
Konkurs Najaktywniejszy czytelnik miesi?ca
Oddzia? dla Dzieci og?asza w styczniu konkurs na najaktywniejszego czytelnika miesi?ca. Pragniemy zach?ci? wszystkich czytelników do cz?stego odwiedzania naszej placówki i korzystania ze s?owa pisanego.

Zasady konkursu:Czytelnik, który przeczyta w miesi?cu najwi?cej ksi??ek zostanie zwyci???. W nagrod? jego zdj?cie zostanie umieszczone na stronie internetowej naszej biblioteki (http://archive.mbp-brzeziny.pl) oraz w Galerii Aktywnych w Oddziale dla Dzieci


Konkurs b?dzie trwa? przez ca?y rok i w grudniu zostanie wy?oniony – Super Czytelnik Roku 2006
Informacja
Informujemy, i? w dniu 24 grudnia 2005 r. biblioteka b?dzie czynna od 9:00 do 12:00
?yczenia ?wi?teczne
Radosnych, weso?ych, zdrowych, rodzinnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?ycz? pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach.

Kartka ?wi?teczna
Klub Najm?odszego Mi?o?nika Ksi??ek „S?oneczko”
MBP Oddzia? dla Dzieci pragnie przybli?y? ?wiat ksi??ki dzieciom w wieku 2-6 organizuj?c Klub Najm?odszego Mi?o?nika Ksi??ek „S?oneczko”.
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, opiekunami do Oddzia?u dla Dzieci w celu zapisu, do ko?ca roku 2005 r.
Dzieci b?d? spotyka? si? w grupie rówie?ników, wspólnie si? bawi? i poznawa? zawarto?? ksi??ek w ciekawej bibliotecznej atmosferze.

Zapraszamy
Wystawa lamp i obrazów
Zapraszamy na wystawe lamp witra?owych i obrazów do Czytelni dla Doros?ych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Mo?na b?dzie podziwia? obrazy Pani Joanny Milczewskiej, która uko?czy?a Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz lampy witra?owe Pana Dariusza Drzewieckiego. Wystaw? b?dzie mo?na ogl?da? do ko?ca grudnia

Wystawa

Wi?cej informacji
?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia
Z okazji przypadaj?cego 25 listopada ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia, w wr?czono nagrody ksi??kowe za nagrodzone prace w konkursie plastycznym pt: „Portret Misia”
W uroczysto?ci wzi??a udzia? Burmistrz Miasta Ewa M?dra.

?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia

Pieni?dze dla biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach otrzyma?a dodatkowe fundusze. Na r?ce dyrektor Danuty Wylaz?owskiej z?o?ono symboliczny czek opiewaj?cy na kwot? 18 tys. z?otych. Pieni?dze te przyznane zosta?y jako dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup ksi??ek w ramach priorytetu: Rozwój bibliotek oraz poprawa jako?ci i dost?pno?ci zbiorów.
Do ko?ca listopada ksi?gozbiór Biblioteki Miejskiej znacz?co si? powi?kszy ku satysfakcji zarówno czytelników jak i pracowników tej?e placówki.


Nowo?ci ksi??kowe
OG?OSZENIE O WYNIKU POST?POWANIA
OG?OSZENIE O WYNIKU POST?POWANIAMiejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach,
95-060 Brzeziny, ul. ?wi?tej Anny 36,
woj. ?ódzkie, pow.brzezinski, tel. (0-46) 874-21-93,
informuje o wyniku post?powania na:

„dostaw? oleju opa?owego”

w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci zamówienia poni?ej 60.000 EURO, przeprowadzonego w dniu 10.11. 2005 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
z?o?ono jedn? ofert? wa?n?
Zosta?a wybrana oferta „EKO” Spó?ka Jawna, 99-400 ?owicz, ul. Ksi??acka 5, cena ofertowa netto: 1,90 za 1 litr plus podatek Vat, cena ofertowa brutto: 2,32 za 1 litr, narzut 0 %, zgodnie z ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 ze zm.).
Informacja
Miejska Biblioteka Publiczna informuje, i? w dniu 31 pa?dziernika 2005 r. biblioteka b?dzie czynna od 8:00 do 16:00
Strona 57 z 59 << < 54 55 56 57 58 59 >
Losowe Zdjęcie
37
37
Japo?skie Lalki
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005