Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiSobota, Czerwiec 15, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

VI Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy - TYSKA ZIMA POETYCKA
R e g u l a m i n


1.Organizatorem konkursu jest Teatr Ma?y w Tychach.

2.W konkursie mog? bra? udzia? wszyscy autorzy (zrzeszeni i nie zrzeszeni w zwi?zkach twórczych), którzy wydali samodzieln? ksi??k? poetyck?.

3.Warunkiem udzia?u w konkursie jest nades?anie do 30 grudnia 2005 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Teatr Ma?y
„Tyska Zima Poetycka”
ul. kard. A. Hlonda 1
43-100 Tychy

znormalizowanego maszynopisu (do 50 stron) tomiku wierszy w uk?adzie graficznym przewidzianym do druku (bez projektu ok?adki i stron redakcyjnych).
Opatrzony god?em maszynopis nale?y nades?a? obowi?zkowo w czterech
egzemplarzach (nie do??cza? wydanych tomików, dyskietek ani innych no?ników).
W osobnej kopercie – opatrzonej tym samym god?em – nale?y zamie?ci? dane: imi? i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, krótk? not? biograficzn? oraz tytu?y wydanych dot?d ksi??ek z rokiem wydania i nazw? wydawcy. Warunki regulaminu b?d? ?ci?le przestrzegane.

4.Tematyka prac jest dowolna.

5.Jury powo?ane przez organizatora przyzna tylko jedn? nagrod?.

6.Nagrod? stanowi? b?dzie profesjonalne wydanie zg?oszonego do konkursu tomiku wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 2.500 z?otych
Tomik zostanie wydany w nak?adzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma 400 egz., a pozosta?e rozdysponuje Teatr Ma?y.

7. Jury zastrzega sobie prawo niewy?onienia zwyci?zcy i tym samym niezakwalifikowania tomiku do druku i nieprzyznania nagrody.

8. Organizatorzy nie odsy?aj? zg?oszonych do konkursu tomików.

9. Zg?oszenie do udzia?u w konkursie przez nades?anie tomiku traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

10. Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi w lutym 2006 roku.Wszyscy uczestnicy zostan? o dok?adnej dacie powiadomieni listownie oraz zostan? zaproszeni na biesiad? poetyck? w Teatrze Ma?ym podsumowuj?c? konkurs.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w konkursie!

Organizatorzy „Tyskiej Zimy Poetyckiej”


Dodatkowe informacje:

Teatr Ma?y, tel./ fax (032) 227 20 67, 227 36 11
(od pon. do pi?tku w godz. 10.00 – 15.00),

teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl
Za przebieg konkursu z ramienia organizatora odpowiada
Ewa Iwanciów – z-ca dyrektora Teatru Ma?ego.


Komentarze
Brak komentarzy.
Skomentuj
Zaloguj się, by móc dodawać komentarze.
Ocena
Tylko członkowie mogą oceniać wpisy.

By ocenić wpis, zaloguj się. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.

Twoja ocena została opublikowana.
Losowe Zdjęcie
8
8
Wystawa uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005