VI Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy - TYSKA ZIMA POETYCKA
Dodany przez dnia Czerwiec 17 2005 - 17:44:19
VI Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy


TYSKA ZIMA POETYCKAPełna Treść
R e g u l a m i n


1.Organizatorem konkursu jest Teatr Ma?y w Tychach.

2.W konkursie mog? bra? udzia? wszyscy autorzy (zrzeszeni i nie zrzeszeni w zwi?zkach twórczych), którzy wydali samodzieln? ksi??k? poetyck?.

3.Warunkiem udzia?u w konkursie jest nades?anie do 30 grudnia 2005 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Teatr Ma?y
„Tyska Zima Poetycka”
ul. kard. A. Hlonda 1
43-100 Tychy

znormalizowanego maszynopisu (do 50 stron) tomiku wierszy w uk?adzie graficznym przewidzianym do druku (bez projektu ok?adki i stron redakcyjnych).
Opatrzony god?em maszynopis nale?y nades?a? obowi?zkowo w czterech
egzemplarzach (nie do??cza? wydanych tomików, dyskietek ani innych no?ników).
W osobnej kopercie – opatrzonej tym samym god?em – nale?y zamie?ci? dane: imi? i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, krótk? not? biograficzn? oraz tytu?y wydanych dot?d ksi??ek z rokiem wydania i nazw? wydawcy. Warunki regulaminu b?d? ?ci?le przestrzegane.

4.Tematyka prac jest dowolna.

5.Jury powo?ane przez organizatora przyzna tylko jedn? nagrod?.

6.Nagrod? stanowi? b?dzie profesjonalne wydanie zg?oszonego do konkursu tomiku wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 2.500 z?otych
Tomik zostanie wydany w nak?adzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma 400 egz., a pozosta?e rozdysponuje Teatr Ma?y.

7. Jury zastrzega sobie prawo niewy?onienia zwyci?zcy i tym samym niezakwalifikowania tomiku do druku i nieprzyznania nagrody.

8. Organizatorzy nie odsy?aj? zg?oszonych do konkursu tomików.

9. Zg?oszenie do udzia?u w konkursie przez nades?anie tomiku traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

10. Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi w lutym 2006 roku.Wszyscy uczestnicy zostan? o dok?adnej dacie powiadomieni listownie oraz zostan? zaproszeni na biesiad? poetyck? w Teatrze Ma?ym podsumowuj?c? konkurs.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w konkursie!

Organizatorzy „Tyskiej Zimy Poetyckiej”


Dodatkowe informacje:

Teatr Ma?y, tel./ fax (032) 227 20 67, 227 36 11
(od pon. do pi?tku w godz. 10.00 – 15.00),

teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl
Za przebieg konkursu z ramienia organizatora odpowiada
Ewa Iwanciów – z-ca dyrektora Teatru Ma?ego.